Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67341191

Aktualna strona: 3533945

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Gmina Miasto Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego
do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza”
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj.zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 
Numer referencyjny: BZP/92/17 

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

71240800-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym ; 2) Wielkość lub zakres zamówienia: do 100.000,00 zł netto. 3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: na warunkach takich jak w zamówieniu podstawowym. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  7   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 1) termin wykonania dokumentacji budowlanej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów budowlanych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 4 miesiące od daty podpisania umowy, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na realizację inwestycji; 2) termin wykonania dokumentacji wykonawczej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 7, 8, 9, 10, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszej umowy wynosi: 7 miesięcy od daty podpisania umowy, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji. 3) Projektant będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Szacowany czas realizacji robót budowlanych wynosi 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu: - jednej dokumentacji projektowej podstacji trakcyjnej w branży elektrycznej. Uwaga: Ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 8 siwz, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie usługi opisanej w lit. a wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługę wskazaną w lit. a. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w branży elektrycznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: - nie mniej niż 3 –letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym na stanowisku projektanta przy realizacji nie mniej niż jednego zakończonego projektu podstacji trakcyjnej w branży elektrycznej. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia przez Projektanta w branży elektrycznej, którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, należy podać w wykazie osób: nazwę zadania projektowego opracowanego przez projektanta oraz okres jego projektowania (od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia projektowania przez projektanta). b2) Projektant w branży teletechnicznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. b3) Projektant w branży sanitarnej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń. b5) Projektant w branży architektonicznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni odpowiednią liczbę tłumaczy języka polskiego ze znajomością języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia. Osoby wskazane przez Projektanta nie mogą pełnić funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót u Wykonawcy Robót Budowlanych przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 8 do siwz); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz cen, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres rękojmi

5,00

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy

15,00

Dodatkowe doświadczenie projektanta w branży elektrycznej

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 4) zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w pkt, 4 i 5 niniejszego rozdziału. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy będzie możliwa, jeżeli: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 5. Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy może ulec zmianie w zależności od terminu: przekazania placu budowy lub terminu wykonania robót budowlanych lub przekazania obiektu do użytkowania. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 2) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 3) w przypadku zmiany ilości pobytów w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. W przypadku zwiększenia ilości pobytów, zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem do umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt określonej w § 10 ust. 1 pkt 4 umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Projektanta oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału na wynagrodzenie Projektanta. 12. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji; 3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;  Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiającego, aneksem do umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. 13. Zmiana polegająca na zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, następować może na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego i możliwa jest na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 4-5 umowy. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 14. W przypadku, gdy Projektant wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Projektant powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta. 16. Strony będą dążyły do załatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia zwrócą się o rozstrzygnięcie do właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-29, godzina: 11:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w Rozdziale IV.2.2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, pełna nazwa Kryterium oceny ofert pn. "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy", brzmi: "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej i uzyskania decyzji administracyjnej na realizację inwestycji".

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Ogłoszenie w BZP nr 603165-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603165-N-2017 
Data: 14/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-06, godzina: 11:30, 

 

Ogłoszenie nr 500064549-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szczecin:

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603165-N-2017 
Data: 14/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-13, godzina: 11:30,

 

Ogłoszenie w BZP nr 500068293-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: : 603165-N-2017 
Data: 14/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-18, godzina: 11:30,

Ogłoszenie w BZP  nr 500072393-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603165-N-2017 
Data: 14/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 11:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-03, godzina: 11:30,

 

Ogłoszenie w BZP  nr 500075610-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

..................................................................................................................................................................................................................................

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603165-N-2017 
Data: 14/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 8) 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 7 
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 9 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 9) 
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 1) termin wykonania dokumentacji budowlanej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów budowlanych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 4 miesiące od daty podpisania umowy, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na realizację inwestycji; 2) termin wykonania dokumentacji wykonawczej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 7, 8, 9, 10, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszej umowy wynosi: 7 miesięcy od daty podpisania umowy, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji. 3) Projektant będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Szacowany czas realizacji robót budowlanych wynosi 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2020r. 
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe:1. Termin wykonania zamówienia do 9 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 1) termin wykonania dokumentacji budowlanej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów budowlanych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na realizację inwestycji; 2) termin wykonania dokumentacji wykonawczej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 7, 8, 9, 10, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 3) Projektant będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Szacowany czas realizacji robót budowlanych wynosi 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2020r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 5) 
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 4) zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w pkt, 4 i 5 niniejszego rozdziału. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy będzie możliwa, jeżeli: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 5. Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy może ulec zmianie w zależności od terminu: przekazania placu budowy lub terminu wykonania robót budowlanych lub przekazania obiektu do użytkowania. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 2) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 3) w przypadku zmiany ilości pobytów w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. W przypadku zwiększenia ilości pobytów, zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem do umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt określonej w § 10 ust. 1 pkt 4 umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Projektanta oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału na wynagrodzenie Projektanta. 12. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji; 3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiającego, aneksem do umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. 13. Zmiana polegająca na zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, następować może na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego i możliwa jest na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 4-5 umowy. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 14. W przypadku, gdy Projektant wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Projektant powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta. 16. Strony będą dążyły do załatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia zwrócą się o rozstrzygnięcie do właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. 
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 4) zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w pkt, 4 i 5 niniejszego rozdziału. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy będzie możliwa, jeżeli: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 5. Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy może ulec zmianie w zależności od terminu: przekazania placu budowy lub terminu wykonania robót budowlanych lub przekazania obiektu do użytkowania. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 2) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawkę za umowną jednostkę nakładu pracy. Zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy; 3) w przypadku zmiany ilości pobytów w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. W przypadku zwiększenia ilości pobytów, zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem do umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt określonej w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Projektanta oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału na wynagrodzenie Projektanta. 12. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji; 3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiającego, aneksem do umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. 13. Zmiana polegająca na zmianie składu Zespołu Projektantów, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, następować może na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego i możliwa jest na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 4-5 umowy. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 14. W przypadku, gdy Projektant wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Projektant powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta. 16. Strony będą dążyły do załatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia zwrócą się o rozstrzygnięcie do właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.6) 
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w Rozdziale IV.2.2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, pełna nazwa Kryterium oceny ofert pn. "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy", brzmi: "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej i uzyskania decyzji administracyjnej na realizację inwestycji". 
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w Rozdziale IV.2.2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, pełna nazwa Kryterium oceny ofert pn. "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy", brzmi: "Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej". 

 

 

Ogłoszenie w BZP  nr 500078903-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

 

 

 

 

 

 

 Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.plwww.szczecin.pl

Szczecin, dn. 3.01.2018 r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 3.01.2018r.

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł

 

  1. Nazwy (firmy) oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej

Dodatkowe doświadczenie projektanta w branży elektrycznej

1

Elektroprojekt SA Oddział w Łodzi

 

Ul. A. Struga 26

90-513 Łódź

 

Z siedzibą spółki w: Warszawie 00-052,
ul. Świętokrzyska 18

319.677,00 zł

Zgodny z siwz

Okres rękojmi w wymiarze 72  miesięce

W wysokości 500,00 złza każdy dzień opóźnienia

Doświadczenie przy realizacji dodatkowo:

- dwóch zakończonych prac polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej podstacji trakcyjnej w branży elektrycznej.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

 

Szczecin, dn. 2018-02-06

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/92/17

 

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Elektroprojekt SA Oddział w Łodzi, ul. A. Struga 26, 90-513 Łódź, z siedzibą spółki w Warszawie 00-052, ul. Świętokrzyska 18.

Uzasadnienie wyboru:oferta uzyskała 85 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 

II. Streszczenie oceny złożonej oferty:

 

Numer oferty

Wykonawca

Punkty w kryterium:

Cena

Punkty w kryterium:

Okres rękojmi

Punkty w kryterium:

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej

Punkty w kryterium:

Dodatkowe doświadczenie projektanta w branży elektrycznej

SUMA Pkt

1.

Elektroprojekt SA

Oddział w Łodzi

Ul. A. Struga 26

90-513 Łódź

Z siedzibą spółki w: Warszawie 00-052,
ul. Świętokrzyska 18

60 pkt

5 pkt

0 pkt

20 pkt

85 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/11/14
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin