Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285818

Aktualna strona: 389389

Wydrukowano: 2

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104

bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

 

 


 

 

 

 

Szczecin 2017-11- 24

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.144.4.2017.JZ

Znak sprawy: BZP/92/17

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 6.12.2017 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 29.11.2017 r. zastępuje się ją datą 6.12.2017 r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin