Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65285765

Aktualna strona: 389387

Wydrukowano: 2

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 5


 

 

 

Szczecin 2017-12- 20

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.144.17.2017.JZ

Znak sprawy: BZP/92/17

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

  1. W Rozdziale VII siwz, pkt 1, otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia do 9 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

1) termin wykonania dokumentacji budowlanej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów budowlanych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na realizację inwestycji;

2) termin wykonania dokumentacji wykonawczej, w szczególności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 7, 8, 9, 10, 14 wzoru umowy oraz wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 wzoru umowy wynosi: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

3) Projektant będzie wykonywał przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Szacowany czas realizacji robót budowlanych wynosi 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.12.2020r.”

 

2. W Rozdziale X siwz, zostają wykreślone zapisy dotyczące C2 (cena brutto czynności w przypadku uzyskiwania Decyzji ZRID), pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„1. Cena będzie sumą następujących elementów składowych: C = C1 + C2

gdzie :

C- cena brutto za usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót (cena ofertowa która będzie podlegała ocenie),

C1 – cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wartość podana w wykazie cen musi być podana proporcjonalnie: 60% - 40 %);

C2 - cena brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego, którą należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej brutto za jeden pobyt członka zespołu Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót i wstępnie zakładanych pobytów na budowie w ilości 30.

W załączniku nr 1 a do siwz – wykaz cen, wykonawca przedstawi ceny brutto za ww. elementy składowe, a ich sumę zawartą w poz. Razem (poz. 1, i 2) przeniesie do pkt 1 załącznika nr 1 do siwz – formularz oferty, przy uwzględnieniu wartości procentowych podanych w zał. nr 1 a do siwz (tzn. wartość elementu C2 ma być nie niższa niż 10% wartości elementu składowego C1).”

 

3. W Rozdziale XII siwz, w pkt 1, ppkt 3 (kryterium dotyczące wysokości kary umownej), otrzymuje nowe brzmienie:

„3) „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej” – 15 % (maksymalnie 15 pkt)

Sposób przyznania punktów w powyższym kryterium (K):

Wykonawca otrzyma punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej” według poniższego schematu:

a) za wskazanie kary umownej w wysokości 500,00 złza każdy dzień opóźnienia - 0 pkt

b) za wskazanie kary umownej w wysokości 750,00 złza każdy dzień opóźnienia – 7,5 pkt

c) za wskazanie kary umownej w wysokości 1.000,00 złza każdy dzień opóźnienia - 15 pkt

 

Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 1 do siwz), wskaże wysokość kary umownej.

Wykonawca powinien podać wysokość kary umownej w jednej z przewidzianych wysokości od 500,00 zł do 1.000,00 zł.

Oferta wykonawcy, który zaproponuje wysokość kary umownej poniżej 500,00 zł zostanie odrzucona.”

 

4. W Rozdziale XV siwz:

1) pkt 1.3., otrzymuje nowe brzmienie:

„1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na realizację inwestycji.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.”

 

2) pkt 3.1., lit. a) akapit drugi otrzymuje nowe brzmienie:

„W ofercie cenowej należy uwzględnić także prace geodezyjne, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu wtórnika wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.”

 

5. W załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty, w pkt 5, zapis dotyczący uwag, otrzymuje nowe brzmienie:

„Uwaga:

W przypadku niewypełnienia bądź nieprawidłowego wypełnienia (np. nieczytelnego wypełnienia lub zaznaczenia więcej niż jednej kratki) zamawiający przyzna „0” punktów w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej.”

 

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz– zmodyfikowany formularz oferty.

 

6. W załączniku nr 1a do siwz - wykaz cen, w tabeli zostaje wykreślona pozycja nr  2 (Czynności w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID).

 

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1  a do siwz - zmodyfikowany wykaz cen.

 

7. Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy - zostaje zmodyfikowany.

 

8. Zostaje dodany nowy załącznik do siwz: Załącznik nr 9 - Plan zagospodarowania terenu i plan usytuowania sieci.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 

Załączniki do modyfikacji:

  1. załącznik nr 1 do siwz – „zmodyfikowany formularz oferty”
  2. załącznik nr 1 a do siwz - „zmodyfikowany wykaz cen”
  3. załącznik nr 4 do siwz –„zmodyfikowany wzór umowy”
  4. załącznik nr 9 do siwz– „Plan zagospodarowania terenu i plan usytuowania sieci”


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin