Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65117688

Aktualna strona: 293465

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi zestaw 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl

Szczecin 2017-12-20

 

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.144.16.2017.JZ

Znak sprawy: BZP/92/17

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Miedzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu - usługi

  1. Sekcja II. Przedmiot zamówienia

Punkt II.7)

Czy dotyczy to zamówienia uzupełniającego (w przyszłości w okresie 3 lat) do zamówienia podstawowego, które jest przedmiotem niniejszego podstępowania przetargowego?

 

Odpowiedź na pyt. 1:

Sekcja II pkt 7) Ogłoszenia o zamówieniu, określa m.in. zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

 

Pytania 2 – 10 :

Dotyczy: Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ

2.1. Zgodnie z §1 ust. 1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebu­dowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”

Co rozumie się pod tym sformułowaniem niezbędna infrastruktura techniczna, czy infrastruktura budynku i mediów z nim związanych, czy też wynikające z obliczeń obszaru projekty:

  • sieci trakcyjnej i sterowania zwrotnic
  • kabli zasilających i powrotnych

 

Odpowiedź na pyt. 2.1:

Pod pojęciem „niezbędna infrastruktura techniczna” należy rozumieć infrastrukturę związaną z mediami wymaganymi dla potrzeb funkcjonowania budynkuzgodnie z jego przeznaczeniem, W/w media opisane są w §1, ust 3. wzoruumowy(załącznik nr 4 do siwz).

Projekty wynikające z obliczeń obszaru zasilania są ujęte wg odrębnego opracowania i nie stanowią przedmiotu zamówienia

 

2.2. Zgodnie z § 1 ust. 3 nasze opracowanie należy skoordynować z projektem firmy „Egis” - brak wglądu w opracowanie uniemożliwia uwzględnienie w naszej ofercie warunków wynikających z tej koordynacji. Prosimy o umieszczenie w internecie tego projektu bądź interesujących nas fragmentów.

 

Odpowiedź na pyt. 2.2:

Zgodnie z prośbą wykonawcy, zostanie dodany - „Plan zagospodarowania terenu i plan usytuowania sieci”, stanowiący załącznik nr 9do siwz.

 

2.3. Zgodnie z §1 ust. 4 zakres przedmiotu, o którym mowa w §1 ust. 2 p. 1 niniejszej umowy obejmuje między innymi opracowanie dokumentacji - drogi z infrastrukturą techniczną. Prosimy o wyjaśnienie o co chodzi, o jaką drogę i jaką infrastrukturę. Być może chodzi tu o wjazd z drogi na teren stacji?

 

Odpowiedź na pyt. 2.3:

Zgodnie z prośbą wykonawcy, zostanie zmodyfikowana siwz, poprzezzmianęzapisu wzoru umowy w § 1 ust. 4.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż chodzi o infrastrukturę zgodnie z wyjaśnieniami w pkt.1(Odpowiedź na pyt. 2.1).

 

2.4. Proponujemy wykreślić - § 1 ust. 4. p.5) i p. 6). Przy ich pozostawieniu postulujemy dopisać „w przypadku wystąpienia takich okoliczności sposób ich rozwiązania zostanie ustalany w bezpośrednim spotkaniu z Zamawiającym”. Na spotkaniu tym zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wykonaniu projektów dodatkowych i ustalony zostanie sposób dodatkowej zapłaty.

 

Odpowiedź na pyt. 2.4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2.5. Dotyczy § 1 ust. 4 p. 6d) i p. 6.15)

  • raport o oddziaływaniu na środowisko
  • decyzja ZRID

wymaganie tych opracowań to naszym zdaniem wynikającym z praktyki i wieloletnich doświadczeń dotyczy trasy tramwajowej, a nigdy samodzielnego projektu obiektu kubaturowego jakim jest stacja prostownikowa. Tu powinno być pozwolenie na budowę.

 

Odpowiedź na pyt. 2.5:

Zgodnie z prośbą wykonawcy, zostanie zmodyfikowana siwz, poprzezzmianęzapisu wzoru umowy w § 1 ust. 4.

 

2.6. Dotyczy § 1 ust. 5 - Umowa zawierana będzie przez Gminę z konkretnym wykonawcą dlatego też uważamy za bezzasadnie nakładanie na projektanta informowania podmiotu trzeciego (tj. EBJ) oraz prowadzenie bliżej nie określonych jakichś ksiąg rachunkowych - o jakie księgi chodzi?! Proponujemy wykreślenie tego punktu z projektu umowy

 

Odpowiedź na pyt. 2.6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wykonawca, zgodnie z § 1 ust. 5 wzoru umowy, ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z projektem. Przez księgi rachunkowe rozumie się prowadzenie pełnej księgowościzgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości.

2.7. Dotyczy § 3 ust. 2 - Zamiast „za zakończone etapy” na końcu zdania proponujemy dopisać „za zaawansowanie prac”

 

Odpowiedź na pyt. 2.7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2.8. Dotyczy § 9 ust. 1 - proponujemy biorąc pod uwagę olbrzymi zakres prac projektowych (geologia, geodezja, oddziaływanie na środowisko)10 miesięcy i 14 miesięcy, zamiast 4 miesięcy i 10 miesięcy ust. 2 - niezrozumiały (o jaki plac budowy chodzi?) - proponujemy wykreślić

 

Odpowiedź na pyt. 2.8:

Zgodnie z prośbą wykonawcy, zostanie zmodyfikowana siwz, poprzezzmianęzapisu wzoru umowy(załącznik nr 4 do siwz).

Dodatkowo zamawiający informuje,iż zapis w § 9 ust.2 – wzoru umowy, dotyczy sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

 

2.9. Dotyczy § 15 - Kary umowne. Kary niezwykle dotkliwe. Proponujemy:

w ust.l. p.2) i p. 3) zamiast 750 zł za każdy dzień opóźnienia 0,1% za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do części opracowania

  • ust. 1 p. 8) dotyczący wykonania obowiązku nie wiadomo jakiego - wykreślić
  • ust. 1 p. 10) wykreślić
  • ust. 2 wykreślić
  • ust. 3 wykreślić - reguluje to kodeks cywilny
  • ust. 4 wykreślić

Natomiast wprowadzić zapis „Łączna wartość kar umownych nie może być wyższa niż 20% wartości umowy”

 

Odpowiedź na pyt. 2.9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

W zakresie § 15 ust. 1 pkt 8 chodzi o obowiązki wynikające z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-7, 11-13 wzoru umowy po modyfikacji (zał. nr 4 – zmodyfikowany wzór umowy z dnia 20.12.2017r.), dla których to obowiązków Zamawiający wyznaczył termin w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem.

2.10. Wg pisma Tramwaje Szczecińskie znak TT.705.017.2017.RR z dn. 07.03.2017 r. pkt. 4. załączonego do S1WZ należy wykonać obliczenia obszaru zasilania stacji „Łasztownia” tymczasem brak jest jakichkolwiek danych i informacji potrzebnych do wykonania obliczeń , które są podstawą całego opracowania.

Kto i kiedy dostarczy:

- Nowe odcinki trasy w rejonie Międzyodrza, typ taboru obsługującego tą trasę, częstotliwość kursowania tramwajów obecnie i ewentualnie w przyszłości.

 

Odpowiedź na pyt. 2.10:

Obliczenia obszaru zasilania są objęte odrębnym opracowaniem i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin