Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wspólne zespoły

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 roku (z późn. zm.) na podstawie Uchwały nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 roku  w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ( zm. XXXIII/977/13 z dnia 9 września 2013 r.) .
Rada jest dla Rady Miasta Szczecin oraz Prezydenta Miasta Szczecin organem inicjatywnym oraz doradczo-opiniującym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art. 41 i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Do zadań Rady należy w szczególności:
1) występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;
4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;
5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;
7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych;
9) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego;
10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;
12) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w §2;

 

Kadencja 2013-2015

 

 

Akty prawne

Uchwała Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 505/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 545/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 54/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 326/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Regulamin działalności

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2013/2015

Harmonogram prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2013-2015)

Harmonogram

Protokoły z posiedzeń

Protokół z I posiedzenia SRDPP

Protokół z II posiedzenia SRDPP

Protokół z III posiedzenia SRDPP

Protokół z IV posiedzenia SRDPP

Protokól z I części V posiedzenia SRDPP

Protokół z II części V posiedzenia SRDPP

Protokół z VI posiedzenia SRDPP

Protokół z VII posiedzenia SRDPP

Protokół z VIII posiedzenia SRDPP

Protokół z I części IX posiedzenia SRDPP

Protokół z II części IX posiedzenia SRDPP

Protokół z X posiedzenia SRDPP

Protokół z XI posiedzenia SRDPP

Protokół z XII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIII posiedzenia SRDPP      Załącznik do protokołu z XIII posiedzenia

Protokół z XIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XV posiedzenia SRDPP

Protokół z XVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XVIII posiedzenia SRDPP     Załącznik do protokołu nr 1, Załącznik do protokołu nr 2Załącznik do protokołu nr 3

Protokół z XIX posiedzenia SRDPP

Protokół z XX posiedzenia SRDPP

Protokół z XXI posiedzenia SRDPP

Uchwały i stanowiska Rady

Stanowiska 2014

Stanowisko SRDPP 1/2014

Stanowisko SRDPP 2/2014

Stanowiska 2015

Stanowisko SRDPP 1/2015

Stanowisko SRDPP 2/2015

Stanowisko SRDPP 3/2015

Stanowisko SRDPP 4/2015

Stanowisko SRDPP 5/2015

Sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013 - 2015:

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2013/2014 (cząstkowe)

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2013/2015 (końcowe)

Kadencja 2011-2013

 


 

Akty prawne

Uchwała Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XXIII/977/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 453/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 74/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Regulamin działalności

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Regulamin działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego po zmianach - aktualny

Harmonogram prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2011-2013)

Harmonogram prac Rady na lata 2011-2013 

Protokoły z posiedzeń

Protokół z I posiedzenia SRDPP

Protokół z II posiedzenia SRDPP

Protokół z III posiedzenia SRDPP

Protokół z IV posiedzenia SRDPP

Protokół z V posiedzenia SRDPP

Protokół z VI posiedzenia SRDPP

Protokół z VII posiedzenia SRDPP

Protokół z VIII posiedzenia SRDPP

Protokół z IX posiedzenia SRDPP

Protokół z X posiedzenia SRDPP

Protokół z XI posiedzenia SRDPP

Protokół z XII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XV posiedzenia SRDPP

Protokół z XVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XVIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XIX posiedzenia SRDPP

Protokół z XX posiedzenia SRDPP

Protokół z XXI posiedzenia SRDPP

Protokół z XXII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXIII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXIV posiedzenia SRDPP

Protokół z XXV posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVI posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVII posiedzenia SRDPP

Protokół z XXVIII posiedzenia SRDPP

Wspólne posiedzenie SRDPP z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego:

Protokół z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwały, stanowiska i opinie Rady:

1. Stanowiska 2011

Stanowisko Rady w sprawie Planu Działania na rok 2012 Planu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Stanowiska 2012

Stanowisko SRDPP 1/2012

Stanowisko SRDPP 2/2012

Stanowisko SRDPP 3/2012

Stanowisko SRDPP 4/2012

Stanowisko SRDPP 5/2012

Stanowisko SRDPP 6/2012

Stanowisko SRDPP 7/2012

Stanowisko SRDPP 8/2012

3. Stanowiska 2013

Stanowisko SRDPP 1/2013 

Sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2011/2012

Sprawozdanie z działalności SRDPP w latach 2012/2013

Kadencja 2009-2011

 

Akty prawne

 Uchwała nr XXXIV/867/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009 r.


Regulamin działalności

 Plan Pracy SRDPP na 2010 r.

Protokoły z posiedzeń

Protokół I

Protokół II

Protokół III

Protokół IV

Protokół V

Protokół VI

Protokół VII

Protokół VIII

Protokół IX

Uchwały, stanowiska i opinie Rady


Lista załączników:
  protokół z XII posiedzenia SRDPP  [67 KB]  
  protokół z XIII posiedzenia SRDPP  [37 KB]  
  Protokół z XVIII posiedzenia SRDPP  [254 KB]  
  protokół z XIV posiedzenia SRDPP  [82 KB]  
  protokół z XV posiedzenia SRDPP  [58 KB]  
  Protokół z XIX posiedzenia SRDPP  [350 KB]  
  protokół z XVI posiedzenia SRDPP  [22 KB]  
  Protokół z XVII posiedzenia SRDPP  [317 KB]  
  Protokół z XX posiedzenia SRDPP  [293 KB]  
  Protokół z XXI posiedzenia SRDPP  [325 KB]  
  Załącznik do protokołu z XIII posiedzenia SRDPP  [32 KB]  
  Sprawozdanie z działalności SRDPP 2013/2014  [262 KB]  
  Sprawozdanie z działalności SRDPP 2013/2015 (końcowe)  [289 KB]  
  stanowisko SRDPP 1/2015  [33 KB]  
  Stanowisko SRDPP 2/2015  [215 KB]  
  Stanowisko SRDPP 3/2015  [143 KB]  
  Stanowisko SRDPP 4/2015  [143 KB]  
  Stanowisko SRDPP 5/2015  [156 KB]  
  stanowisko SRDPP 1/2014  [29 KB]  
  stanowisko SRDPP 2/2014  [11 KB]  
  Uchwała Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.  [276 KB]  
  Załącznik Nr 1 do protokołu z XVIII posiedzenia SRDPP  [277 KB]  
  Załącznik Nr 2 do protokołu z XVIII posiedzenia SRDPP  [489 KB]  
  Załącznik Nr 3 do protokołu z XVIII posiedzenia SRDPP  [246 KB]  
  Zarządzenie Nr 326/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20.08.2015  [239 KB]  
  Zarządzenie Nr 54/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r.  [168 KB]