Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym


Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER, czytamy na stronie www.ngo.pl

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.”

Uwaga! W ramach niniejszego konkursu partnerem ponadnarodowym mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Lista potencjalnych krajów partnerskich stanowi załącznik nr 23 do Regulaminu konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od 1 kwietnia 2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru, tj. do 4 maja 2020 r. do godziny 14.00.

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:
・podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
・administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
・jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
・ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
・instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
・instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
・szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
・uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
・przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
・organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
・podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
・partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
・federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
・jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

a co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną.

Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu:
・„Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN, przy czym alokacja przeznaczona na projekty dotyczące wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 5 000 000 PLN.

Więcej znajdą Państwo TUTAJ


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/03/23, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/03/23 08:52:43
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień  2020/03/23 08:52:43  nowa pozycja