Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79434249

Aktualna strona: 27227

Wydrukowano: 1361

Współpraca z JST

Współpraca z JST


Gmina Miasto Szczecin należy do 8 krajowych organizacji, związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin. O przystąpieniu do większości z nich zadecydowano poprzez przyjęcie odpowiednich uchwał Rady Miasta Szczecin, bądź Zarządu Miasta Szczecina. Przedstawicielami w większości związków i stowarzyszeń jest Prezydent Miasta Szczecin, do niektórych jednak są delegowani przez Radę Miasta Szczecin przedstawiciele oraz koordynatorzy – Radni Rady Miasta Szczecin oraz pracownicy Urzędu Miasta Szczecin. Wszystkie krajowe organizacje, związki międzygminne i stowarzyszenia gmin do których należy Gmina Miasto Szczecin prowadzą działalność statutową na terenie całego kraju.

 

Przedstawiciele Gminy Miasto Szczecin w związkach i stowarzyszeniach.

Organizacja

Dziedziny działalności

Unia Metropolii Polskich

Działalność organizacji opiera się na pracach w tematycznych komisjach i zespołach: ds. integracji europejskiej i spójności Polski z UE, ds. finansów, majątku i inwestycji publicznych, ds. edukacji i sportu oraz kultury i mediów, ds. ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, ds. administracji miejskiej oraz bezpieczeństwa obywateli, ds. infrastruktury, rozwoju przestrzennego, polityki regionalnej oraz środowiska, ds. obszarów metropolitalnych, miast i dzielnic, ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Miast Polskich

Działalność związku opiera się na pracach w tematycznych komisjach: finansów, kultury, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki komunalnej, integracji europejskiej, polityki mieszkaniowej i przestrzennej, polityki społecznej, promocji i ochrony zdrowia, edukacji, kultury fizycznej, polityki gospodarczej i promocji miasta, ochrony środowiska, komisji ustrojowej, turystyki oraz powiatowej. 

Związek Miast i Gmin Morskich

Stowarzyszenie zrzesza samorządy polskich miast i gmin nadbałtyckich w celu koordynacji rozwoju jst oraz dążenia do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu; kontynuuje działalność Związku Gospodarczego Miast Morskich, założonego w roku 1946 przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Związek wspiera samorządy gminne w kontaktach z administracją państwową, prezentuje potrzeby gmin wobec ustawodawczych organów państwa, inicjuje krajowe i międzynarodowe projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz pilotuje ich realizację. Działania są prowadzone na zasadach ekorozwoju, z poszanowaniem praw samorządów terytorialnych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Działalność stowarzyszenia polega na podejmowaniu inicjatyw, promowaniu oraz aktywnym popieraniu wszelkich działań mających na celu m.in. rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz rozwój szeroko rozumianych kompetencji transgranicznych Miasta Szczecin.

Stowarzyszenie na Rzecz Gmin Miast Nadodrzańskich

Statutowymi celami stowarzyszenia są m.in.: wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich, kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich, podejmowanie działań skierowanych na rozwój korytarza transportowego północ – południe Europy, którego osią jest Odra, wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo – pasażerskiej.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

Działania organizacji skupiają się na upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju. Celem działań jest integracja JST na rzecz zintegrowanego rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

Zachodniopomor-ska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem działalności organizacji jest kreowanie wizerunku województwa zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, integrowanie środowisk samorządu terytorialnego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji, zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa, zwiększenie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie, działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki.

Stowarzyszenie Konwent Gmin i Powiatów RP współpracujących  z samorządami Republiki Ukrainy

Celami Konwentu są: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz współpracy i realizacji wspólnych interesów członków Konwentu; inicjowanie i realizacja na obszarach gmin i powiatów – członków Konwentu projektów służących współpracy z samorządami Republiki Ukrainy; informowanie opinii publicznej o idei i praktyce współpracy polskich i ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego; pozyskiwanie środków z UE oraz innych źródeł dla realizacji idei współpracy.Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin