Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Aktualności

Aktualności

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wstępne Memorandum Informacyjne z dn. 4 czerwca 2018 r. dla projektu „Poprawa komunikacji Wyspy Łasztownia z lewym brzegiem rzeki Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina”

Memorandum (pdf)

Memorandum (MS Word)

Wizyta ekspertów ds. odpadów komunalnych w dn. 14-15 lipca 2016 r.

W dniach 14-15 lipca br. w Szczecinie przebywała grupa ekspertów ds. odpadów komunalnych pracujących w ramach projektu badawczego w sektorze gospodarki okrężnej IMPACTPapeRec, finansowanego przez Program Horyzont 2020. Miasto Szczecin, jako jedyne polskie miasto,  zostało objęte badaniem poziomu recyclingu papieru i kartonu. Eksperci odwiedzili nasze miasto aby na miejscu zapoznać się z problemami w zakresie zarządzania odpadami, w tym z systemem zarządzania odzyskanego papieru.

Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do projektu PMPactPapeRec w kwietniu bieżącego roku. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2016 r. w ramach Programu Horyzont 2020 i potrwa 2 lata.

Partnerzy projektu IMPACTPapeRec, pochodzący z 8 krajów europejskich (tj. Austria, Belgia, Bułgaria Francja, Niemcy, Polska, Rumunia i Hiszpania– łącznie 36 ekspertów, reprezentujących instytuty badawcze, gminy, producentów, przedstawicieli przemysłu papierniczego oraz organizacji pozarządowych) koncentrują swoją uwagę na krajach, w których recycling papieru znajduje się znacznie poniżej średniej tj. Bułgaria, Polska i Rumunia, oraz państwach, w których odbiór papieru z gospodarstw domowych, małych sklepów z biur odbywa się łącznie z innymi odpadami podlegającymi recyclingowi, tj. np. we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Celem IMPACTPapeRec jest podniesienie efektywności i zwiększenie osobnej segregacji papieru z przeznaczeniem do recyclingu i promowanie odpowiednich programów w celu unikania wypełniania wysypisk śmieci i spalarni. Jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie podręcznika najlepszych praktyk, który będzie pomocny we wdrażaniu najlepszych procedur zbierania odpadów.Innowacyjność projektu polega na rzeczywistym zaangażowaniu całego łańcucha papieru”, obejmującego interesariuszy: przemysł, instytuty badawcze, polityki, standardy, gminy i mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonych analiz Gmina Miasto Szczecin otrzyma pakiet strategicznych rekomendacji dot. podniesienia efektywności systemu gospodarowania odpadami.

 


Biuro Strategii informuje, że na stronie BIP Urzędu Miasta (Ogłoszenia urzędowe), zostało podane do publicznej wiadomości Obwieszczenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dot. prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu "Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Dokument można pobrać pod adresem:

http://1drv.ms/1F6QxLB


 Biuro Strategii informuje, że Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) realizuje projekt pn. „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którego głównym celem jest przygotowanie docelowej pełnej integracji transportu publicznego na obszarze metropolii szczecińskiej.

W ramach ww. projektu, SSOM pracuje nad opracowaniem dokumentu pn. „Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014 – 2020”. Zainteresowane podmioty lub osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi, wnioski, opinie lub rekomendacje do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzane są w terminie: 30.04.2015  - 14.05.2015.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny udostępniono do pobrania pod adresem:

Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014 – 2020:  
https://drive.google.com/file/d/0BxJDcVoy8A7DRkJyLTFmSV9FS3c/view?usp=sharing

Formularz konsultacyjny:
https://drive.google.com/file/d/0BxJDcVoy8A7DQlh6Rjd0OVR6Z0k/view?usp=sharing


 

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT)”

W dniu 27 kwietnia 2015r. w Biurze Strategii Urzędu Miasta odbyła się prezentacja innowacyjnego projektu pn. Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT)”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany wramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach ww. projektu powstała platforma internetowa www.sciencenetwork.eu oferująca innowacyjne w skali regionu i kraju praktyczne narzędzia wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych:

- generator regulaminów wynalazczości,

- generator umów transferu technologii,

- kalkulator wyceny technologii,

- serwis ofert i zapytań technologicznych, z opcją automatycznego wysyłania ofert i zapytań do użytkowników według profilu działalności.

Narzędzie to przeznaczone jest do bezpłatnego użytku dla pracowników naukowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, a także pracowników instytucji wspierających transfer technologii (m.in. Centra Transferu Technologii).

Oprócz ww. narzędzi na portalu znajdują się również artykuły analityczne na temat prawnych aspektów transferu technologii oraz zestawienie orzeczeń sądów i izb skarbowych, dotyczących kwestii związanych z transferem technologii. Dodatkowo, odwiedzający portal będą mogli zapoznać się z aktualnościami oraz wymieniać doświadczenia na forum dyskusyjnym.

Wśród jednostek wspierających realizację projektu zarejestrowano: Centrum Transferu Technologicznego przy Akademii Morskiej w Szczecinie (http://portalcttm.am.szczecin.pl) oraz TechnoPark Pomerania.

Zapraszamy do korzystania z narzędzi oferowanych przez portal oraz do zapoznania się z zawartością podręcznika w wersji PDF, w którym można znaleźć praktyczne informacje, w jaki sposób należy korzystać z portalu. Podręcznik zawiera również wyniki badań przeprowadzonych w trakcie opracowywania produktu finalnego oraz podstawowe informacje dot. komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Biuro Strategii informuje, że Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zakończyło kolejny etap prac nad Strategią ZIT. W nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.

W imieniu Biura SSOM zapraszamy do zapoznania się  z treścią dokumentu. Ewentualne uwagi, sugestie i propozycje można zgłaszać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego w terminie od 10 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. na adres:  biuro.som@gmail.com.

Projekt strategii ZIT wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: http://1drv.ms/1CzdCSc. Formularz konsultacyjny można pobrać z adresu: http://1drv.ms/1FF0UGs.


Ankieta oceniająca poziom satysfakcji w zakresie świadczonych usług transportowych na obszarze aglomeracji szczecińskiej

W związku z prowadzonymi przez Wykonawcę projektu pn. "Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze SOM" badaniami preferencji i satysfakcji użytkowników publicznego transportu na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Biuro Strategii oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zapraszają mieszkańców Szczecina do wypełnienia krótkiej ankiety oceniającej poziom satysfakcji w zakresie świadczonych usług transportowych na obszarze aglomeracji szczecińskiej.

Link do informacji i ankiety:

http://transport-som.szczecin.pl/index.php/transport/108-badania-preferencji-i-satysfakcji-z-publicznego-transportu-na-obszarze-som

 


Strategia SOM 2020

W dniu 10 października 2014 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przyjęło jednogłośnie Strategię rozwoju dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Strategia SOM 2020 ułatwi podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o wyznaczone cele i spójne priorytety rozwojowe obszaru. Sam dokument jest efektem realizacji projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru pn. "Strategia rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych", sfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dla przypomnienia, 10 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich odbyło się pierwsze spotkanie i konferencja prasowa otwierająca projekt  „Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych”.

Proces przygotowania dokumentu przebiegał w ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego -  członkami SOM, przy równoczesnym silnym uspołecznieniu całego procesu.

Podstawą zintegrowanego rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego będą:

  • spójna i atrakcyjna przestrzeń,
  • nowoczesna i konkurencyjna gospodarka,
  • wykształcone i świadome swej tożsamości społeczeństwo,
  • dostępne, o wysokiej jakości usługi publiczne.

Misja SOM zakłada:

Osiąganie celów rozwojowych w drodze pogłębionej współpracy członków SOM, partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Rozwój SOM jest wspierany w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (cel strategiczny IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne) oraz w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (cel strategiczny 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu). Strategia rozwoju SOM wpisuje się w cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, priorytety Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, cele Strategii Europa 2020 oraz Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 r.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: www.som.szczecin.pl.

 


Projekt MARRIAGE

Obszar południowego Bałtyku charakteryzuje ogromny potencjał dla rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej. W ramach projektu MARRIAGE, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 nawiązywano współpracę i wymianę mającą na celu efektywne wykorzystanie tego potencjału. Jednym z partnerów projektu MARRIAGE jest Gmina Miasto Szczecin.

Cele projektu to m.in.:

  • promocja południowego wybrzeża Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca dla żeglarzy
  • transfer wiedzy w celu lepszego zarządzania marinami i przystaniami
  • rozwój i konsolidacja sieci marin poprzez podejście innowacyjne

W ramach projektu Urząd Miasta Szczecin prowadzi prace nad Programem turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych. Realizacja projektu kończy się we wrześniu 2014 r.

Więcej informacji na stronie projektu www.project-marriage.net.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych propozycji celów rozwojowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Spotkania konsultacyjne

są przeprowadzane w ramach Projektu „Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych” (Strategia SOM).

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w dniu:

•    15.07.2014(wtorek) w godz. 12-15.

Przedmiotem konsultacji będzie zaproponowana przez Zespół ekspertów Wykonawcy Strategii SOM siatka celów rozwojowych, w związku z tym w załączeniu przesyłamy:

•    projekt celów rozwojowych wraz z Analizą SWOT SOM oraz sygnalnym (wstępnym) opisem działań w każdym z celów operacyjnych, w niektórych przypadkach zobrazowanym listą przykładowych projektów

•    materiały diagnostyczne(Diagnoza SOM oraz 6 Ekspertyz usług publicznych) dostępne
do pobrania na stronie:

◦                            http://1drv.ms/1mdBpRw

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy zastanowić się nad najważniejszymi działaniami istotnymi dla rozwoju SOM, w tym dla Gminy Miasta Szczecin. Jesteśmy przekonani, że zebrany materiał pozwoli nam opracować dokument strategiczny odpowiadający ambicjom i oczekiwaniom nas wszystkich.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Zespół ekspertów


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2016/07/01, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2018/06/04 14:41:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2018/06/04 14:41:07 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/07/20 08:29:20 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/07/19 14:52:25 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/07/19 13:38:45 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2016/07/18 12:12:07 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/05/14 11:11:49 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/30 11:29:46 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/28 09:11:40 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/28 09:10:14 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/28 09:06:20 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/28 09:05:57 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/28 09:05:32 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/10 09:39:01 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/10 09:38:42 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2015/04/10 09:27:19 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/12/04 09:30:32 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/12/04 09:30:04 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/10/14 08:38:12 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/01 15:03:30 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/01 14:55:56 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/01 14:45:18 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/08/01 14:12:42 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/31 12:50:32 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/14 09:39:48 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/07 11:48:17 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/04 15:16:13 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/07/01 13:15:26 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/06/27 09:51:12 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/06/27 09:32:33 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/06/27 09:31:23 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/06/27 09:25:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/03 11:27:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/02 09:24:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Ignalewska 2013/03/12 12:18:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Ignalewska 2013/03/12 12:13:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/25 09:43:34 modyfikacja wartości
Olga Szadurska 2013/01/25 09:00:53 modyfikacja wartości
Olga Szadurska 2013/01/24 14:08:10 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/04/18 11:31:57 modyfikacja wartości
Anna Sztandera 2012/01/05 13:17:37 modyfikacja wartości
Anna Sztandera 2012/01/05 12:42:19 modyfikacja wartości
Justyna Urbanowicz 2010/02/08 11:47:55 modyfikacja wartości
Justyna Urbanowicz 2009/02/18 13:29:09 modyfikacja wartości
Justyna Urbanowicz 2008/11/13 12:43:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/07/25 13:39:10 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/24 15:28:58 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/24 15:21:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/24 14:36:11 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/24 14:32:31 modyfikacja wartości
Aleksandra Gałgańska 2008/07/24 11:41:41 modyfikacja wartości