Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

UCHWAŁA NR CXXI.224.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Hanna Barańska - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXVIII/700/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/700/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2017 r.

Przedmiotową uchwałą dokonano zmian budżetu, m. in. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 133 166 zł, zwiększono wydatki ogółem budżetu o kwotę 18 880 205 zł oraz zwiększono przychody o kwotę 17 747 039 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu deficyt po zmianach na 2017 rok wynosi 408 499 446 zł.

Wskutek dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu, planowany deficyt na 2017 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  • wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 163 607 713 zł,
  • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 234 818 153 zł,
  • kredytów bankowych w kwocie 10 073 580 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/04/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:53:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:53:28 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 12:48:29 nowa pozycja