Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok

UCHWAŁA Nr CCCXXXVII 1.653.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok.

Na podstawie art. 246 ust, 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Mieczysław Kus - Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok,

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2016 r.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 2 102 235 157 zl oraz wydatki ogółem w wysokości 2 400 027 047 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 297 791 890 zl.
Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są:

- kredyt w kwocie 39 073 580 zł,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 165 607 689 zl.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 93 110 621 zl.

Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.
W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne, w 2017 roku uwzględniono przychody w kwocie 343 093 310 zł, z tego z tytułu kredytów w kwocie 84 000 000 zl. w tym na pokrycie deficytu w kwocie 39 073 580 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 93 110 621 zl przeznaczonej na pokrycie deficytu oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 165 607 689 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2017-2049 planowana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co jest zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz, U. z 2016 r. poz. 1764).
 

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/12/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:20:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:20:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/21 12:14:21 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2016/12/20 11:45:53 nowa pozycja