Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok

UCHWAŁA CCCXXXVII1.652.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz, 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus - Członek
3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2017 rok wraz z uzasadnie¬niem został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 15 listopada br.

Szczegółowość projektu uchwały budżetowej, uzasadnienia i materiałów informacyjnych odpowiada wymogom określonym uchwałami: Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienianej uchwałami Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r.. Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Zakres projektu uchwały budżetowej odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), dalej ufp, w szczególności art. 212 i art. 215.

Dochody zostały opracowane według źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki - według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków bieżących i majątkowych, w związku z czym spełnione zostały wymogi określone w art. 235 i art. 236 ufp.

W treści projektu uchwały wskazano kwotę i źródła sfinansowania deficytu, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp.

Utworzone w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy, a ich wielkość nie przekracza dopuszczalnych norm; ustalona na poziomie 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jest zgodna z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2013 r. poz. 1166).

Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z:

a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostcesamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
b) realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
c) z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

Zgodnie z wymogami arl. 212 ust. 1 pkt 8 uip w projekcie uchwały wyodrębniono:

1) na podstawie art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii:

2) na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 2-4 i wydatki w wysokości nie mniejszej niż kwota tych wpływów na finansowanie zadań określonych w art. 400a ustawy;

3) na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej określono zestawienia, które spełniają wymogi art. 214 ufp, a zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje podmiotowe, i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wymogi arl. 215 uip.

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

Przedłożony projekt budżetu spełnia wymogi określone odpowiednio w przepisach art. 242, art. 243 oraz art. 229 uip, tj.:

- dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących;
- relacja łącznej kwoty przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu:
- przyjęte wartości są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie deficytu budżetu spełnia wymogi przepisów art. 212 w zw. z art. 89 ufp.

Ustalone w projekcie uchwały upoważnienia, jakie organ stanowiący zamierza udzielić organowi wykonawczemu nie budzą zastrzeżeń.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/12/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:17:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:17:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/21 12:21:11 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2016/12/20 11:38:46 nowa pozycja