Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku

UCHWAŁA NR CCLXXVI.472.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  SZCZECINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Re-gionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2017 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze. zm.), zwanej dalej ustawą, do informacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 r., uwzględniające stan należności i zobowiązań.

Forma i zakres przedłożonych informacji spełniają wymogi określone uchwałą Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

W ocenie Składu Orzekającego dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu zgodne są z wielkościami zaplanowanymi w budżecie Miasta oraz wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych za wskazany okres na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Z przedkładanych przez jednostkę dokumentów wynika, iż przebieg wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

Wykonanie roku 2016

Plan

Wykonanie

wykonania

Dochody ogółem

2 251 888 077,30 zł

2 104 993 928,28 zł

1 114 850 491,45 zł

53,0%

bieżące

2 049 697 499,30 zł

2 022 201 776,28 zł

1 095 597 503,62 zł

54,2%

majątkowe

202 190 578,00 zł

82 792 152,00 zł

19 252 987,83 zł

23,3%

w tym:

 

 

 

 

 

ze sprzedaży majątku

32 917 530,27 zł

26 934 635,00 zł

75 201 973,82 zł

56,4%

Wydatki ogółem

2 017 069 923,59 zł

2 462 493 374,28 zł

1 030 363 697,36 zł

41,8%

bieżące

1 771 379 932,50 zł

1907 880 413,28 zl

940 302 444,76 zł

49,3%

w tym:

 

 

 

 

odsetki i dyskonto

21 984 041,42 zł

40 775 601,00 zł

10 821 877,27 zł

26,5%

majątkowe

245 689 991,09 zł

554 612.961,00 zł

90 061 252,60 zł

16,2%

Wynik

234 818 153,71 zł

-357 499 446,00 zł

84 486 794,09 zł

X

wynik bieżący

278 317 566,80 zł

114 321 363,00 zł

155 295 058,86 zł

135,8%

wynik majątkowy

-43 499 413,09 zł

-471 820 809,00 zł

-70 808 264,77 zł

15,0%

Przychody ogółem

194 698 608,90 zł

402 800 866,00 zł

398 550 866,23 zł

98,9%

z tego:

 

 

 

 

zwrot udzielonych poży­czek

4 125 000,00 zł

4 375 000,00 zł

125 000,00 zł

2,9%

wolne środki

190 573 608,90 zł

398 425 866,00 zł

398 425 866,23 zł

100,0%

Rozchody ogółem

31 090 896,38 zł

45 301 420,00 zł

16 570 448,23 zł

36,6%

z tego:

 

 

 

 

spłata rat kredytów i po­życzek oraz wykup obligacji

31 090 896,38 zł

45 301 420,00 zł

16 570 448,23 zł

36,6%

Kwota długu

 

 

1 023 589 819,28 zł

 


 

Stosunek zadłużenia do dochodów planowanych 48,6%


Na podstawie danych zawartych w przedkładanych dokumentach Skład Orzekający stwierdził, iż na koniec okresu sprawozdawczego:
1) spełnione zostały wymogi art, 242 ustawy, w myśl którego planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe odpowiednio od planowanych i wykonanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu,
2) zachowana została relacja określona art. 243 ustawy; planowany na 2017 r. wskaźnik sppłaty zadłużenia wynosi 4,09%, a wskaźnik dopuszczalny:
- obliczony przy uwzględnieniu wartości planowanych za III kwartały 2016 r. wynosi 13,33%,
- obliczony przy uwzględnieniu wartości wykonanych w 2016 r. wynosi 14,73%,
3) nie występują przekroczenia kwot planowanych wydatków oraz rozchodów.

Na koniec pierwszego półrocza br. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 30 520,78 zł (co wynika ze sprawozdania Rb-Z).

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Przewodnicząca Składu Orzekającego
Anna Suprynowicz

 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/09/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:48:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:48:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/09/19 09:20:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/09/19 09:12:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/09/19 09:11:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/09/19 09:09:44 nowa pozycja