Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonym przez Prezydenta Miasta Szczecin sparwozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR CLI.288.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Szczecin sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Szczecin sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 30 marca br.

Skład Orzekający, dokonując oceny sprawozdania pod kątem kryteriów wynikających z przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia wymogi ww. regulacji i uwzględnia:

  1. dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  2. wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych;
  3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra¬nicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w 2017 r. w odniesieniu do planu oraz na tle wykonania budżetu w 2016 r. przedstawia się następująco:
 

 

Wykonanie budżetu:

2016 r.

2017 r.

wsk. dynamiki

A. Dochody

 

 

 

- plan:

2 191 880 344,02 zł

2 144 440 653,83 zł

 

- wykonanie:

2 251 888 077,30 zł

2 156 805 672,29 zł

 

- % wykonania:

102,74%

100,58%

 

A1. Dochody bieżące

 

 

 

- plan:

2 007 328 947,02 zł

2 062 537 772,83 zł

2,75%

- wykonanie:

2 049 697 499,30 zł

2 101 888 082,42 zł

2,55%

- % wykonania:

102,11%

101,91%

 

A2. Dochody majątkowe

 

 

 

- plan:

184 551 397,00 zł

81 902 881,00 zł

-55,62%

- wykonanie:

202 190 578,00 zł

54 917 589,87 zł

-72,84%

- % wykonania:

109,56%

67,05%

 

B. Wydatki

 

 

 

- plan:

2 124 399 003,02 zł

2 462 868 724,83 zł

15,93%

- wykonanie:

2 017 069 923,59 zł

2 229 976 134,87 zł

10,56%

- % wykonania:

94,95%

90,54%

 

Bl. Wydatki bieżące

 

 

 

- plan:

1 822 569 822,02 zł

1 950 835 523,83 zł

7,04%

- wykonanie:

1 771 379 932,50 zł

1 896 033 554,55 zł

7,04%

- % wykonania:

97,19%

97,19%

 

B2. Wydatki majątkowe

 

 

 

- plan:

301 829 181,00 zł

512 033 201,00 zł

69,64%

- wykonanie:

245 689 991,09 zł

333 942 580,32 zł

35,92%

- % wykonania:

81,40%

65,22%

 

C. Wynik budżetu

 

 

 

- plan:

67 481 341,00 zł

-318 428 071,00 zł

 

- wykonanie:

234 818 153,71 zł

-73 170 462,58 zł

 

- % wykonania:

347,97%

22,98%

 

D. Rozchody wykonane:

31 090 896,38 zł

45 301 390,24 zl

45,71%

w tym:

 

 

 

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:

31 090 896,38 zł

45 301 390,24 zł

45,71%

E. Przychody wykonane:

194 698 608,90 zl

398 675 866,23 zl

104,77%

w tym:

 

 

 

- spłata pożyczek udzielonych

4 125 000,00 zł

250 000,00 zł

 

- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku

190 573 608,90 zł

398 425 866,23 zł

109,07%

 

Skład Orzekający, dokonując zachowania w toku wykonania budżetu ograniczeń ustalonych przepisami ustawy o finansach publicznych stwierdził, iż:

  • wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych, zgodnie z przepisami, o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
  • relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Miasta na koniec 2017 r. wyniósł 990 101 673,98 zł, co stanowi 45,9% wykonanych dochodów budżetowych.

Należności wymagalne wobec Miasta na koniec 2017 r. wyniosły 421 961 043,33 zł, które stanowiły 19,6% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 4,2% od należności wymagalnych roku 2016.

Analiza sprawozdania nie wykazała wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ani wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego.

Z uwagi na przepis art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Skład Orzekający zauważa, iż wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 849 907,82 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kom-petencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Miasta. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/05/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:50:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:50:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:43:40 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:41:07 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:31:30 nowa pozycja