Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie przedłożonym przez Prezydenta Miasta Szczecin sparwozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia

UCHWAŁA NR CLI.288.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Szczecin sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Szczecin sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 30 marca br.

Skład Orzekający, dokonując oceny sprawozdania pod kątem kryteriów wynikających z przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia wymogi ww. regulacji i uwzględnia:

  1. dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  2. wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych;
  3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra¬nicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w 2017 r. w odniesieniu do planu oraz na tle wykonania budżetu w 2016 r. przedstawia się następująco:
 

 

Wykonanie budżetu:

2016 r.

2017 r.

wsk. dynamiki

A. Dochody

 

 

 

- plan:

2 191 880 344,02 zł

2 144 440 653,83 zł

 

- wykonanie:

2 251 888 077,30 zł

2 156 805 672,29 zł

 

- % wykonania:

102,74%

100,58%

 

A1. Dochody bieżące

 

 

 

- plan:

2 007 328 947,02 zł

2 062 537 772,83 zł

2,75%

- wykonanie:

2 049 697 499,30 zł

2 101 888 082,42 zł

2,55%

- % wykonania:

102,11%

101,91%

 

A2. Dochody majątkowe

 

 

 

- plan:

184 551 397,00 zł

81 902 881,00 zł

-55,62%

- wykonanie:

202 190 578,00 zł

54 917 589,87 zł

-72,84%

- % wykonania:

109,56%

67,05%

 

B. Wydatki

 

 

 

- plan:

2 124 399 003,02 zł

2 462 868 724,83 zł

15,93%

- wykonanie:

2 017 069 923,59 zł

2 229 976 134,87 zł

10,56%

- % wykonania:

94,95%

90,54%

 

Bl. Wydatki bieżące

 

 

 

- plan:

1 822 569 822,02 zł

1 950 835 523,83 zł

7,04%

- wykonanie:

1 771 379 932,50 zł

1 896 033 554,55 zł

7,04%

- % wykonania:

97,19%

97,19%

 

B2. Wydatki majątkowe

 

 

 

- plan:

301 829 181,00 zł

512 033 201,00 zł

69,64%

- wykonanie:

245 689 991,09 zł

333 942 580,32 zł

35,92%

- % wykonania:

81,40%

65,22%

 

C. Wynik budżetu

 

 

 

- plan:

67 481 341,00 zł

-318 428 071,00 zł

 

- wykonanie:

234 818 153,71 zł

-73 170 462,58 zł

 

- % wykonania:

347,97%

22,98%

 

D. Rozchody wykonane:

31 090 896,38 zł

45 301 390,24 zl

45,71%

w tym:

 

 

 

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:

31 090 896,38 zł

45 301 390,24 zł

45,71%

E. Przychody wykonane:

194 698 608,90 zl

398 675 866,23 zl

104,77%

w tym:

 

 

 

- spłata pożyczek udzielonych

4 125 000,00 zł

250 000,00 zł

 

- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku

190 573 608,90 zł

398 425 866,23 zł

109,07%

 

Skład Orzekający, dokonując zachowania w toku wykonania budżetu ograniczeń ustalonych przepisami ustawy o finansach publicznych stwierdził, iż:

  • wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych, zgodnie z przepisami, o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
  • relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Miasta na koniec 2017 r. wyniósł 990 101 673,98 zł, co stanowi 45,9% wykonanych dochodów budżetowych.

Należności wymagalne wobec Miasta na koniec 2017 r. wyniosły 421 961 043,33 zł, które stanowiły 19,6% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 4,2% od należności wymagalnych roku 2016.

Analiza sprawozdania nie wykazała wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ani wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego.

Z uwagi na przepis art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Skład Orzekający zauważa, iż wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 849 907,82 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kom-petencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Miasta. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2018/05/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 09:50:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 09:50:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:43:40 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:41:07 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/05/08 10:31:30 nowa pozycja