Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Uchwała Nr VII.14.2017

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (0z. U. z2016 r. poz. 1870, zezm.) wzw. żart. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Katarzyna Korkus - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok.

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok ustalono planowane dochody w wysokości 2 112 200 770 zł oraz wydatki w wysokości 2 502 953 177 zł, co skutkuje deficytem budżetowym w kwocie 390 752 407 zł. W § 3 uchwały wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są:

  • wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 165 607 689 zł,
  • kredyty bankowe w kwocie 103 073 580 zł,
  • nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 122 071 138 zł,

co jest zgodne z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże Skład Orzekający podkreśla, iż wskazana w uchwale kwota nadwyżki budżetowej oraz kwota wolnych środków na rachunku budżetu będzie mogła być źródłem sfinansowania deficytu, o ile środki te wystąpią po uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu za 2016 r.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecin na lata 2017-2049 przyjętej uchwałą Nr XXV/594/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r., w 2017 roku uwzględniono przychody w kwocie 436 053 827 zł, z tego z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 122 071 138 zł przeznaczonej na pokrycie deficytu; z tytułu kredytów w kwocie 148 000 000 zł, z tego na pokrycie deficytu w kwocie 103 073 580 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 165 607 689 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w kwocie 375 000 zł. Wyszczególnione kwoty są zgodne z kwotami ustalonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin wynika, iż zapewniono zgodność przyjętych wartości z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W związku z powyższym planowany na 2017 rok deficyt budżetowy w wysokości 390 752 407 zł, ze względów formalnych, jest możliwy do sfinansowania ww. przychodami.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 


Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/01/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/14 10:00:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/14 10:00:12 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/01/16 10:53:19 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/01/16 10:45:37 nowa pozycja