Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 164/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Data podpisania: 2013/04/19

Data wejścia w życie: 2013/04/19


Zarządzenie Nr 164/13
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z  2013 r. poz.153 ) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z  mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 22 kwietnia 2013 r.
       do dnia 23 maja 2013 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju programu
       Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Gminy Miasto Szczecin poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą
        poczty elektronicznej oraz formularza ankietowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Formularz ankietowy i adres poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 1 zostaną, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie
    Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz będą dostępne w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Wydział Spraw
       Społecznych. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych. 

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych. 

§ 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie
       Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
        Miasta Szczecin. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: WSS, wytworzono: 2013/05/08, odpowiedzialny/a: Kowal Grzegorz, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/05/08 15:33:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/05/08 15:33:06 nowa pozycja