Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 35/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania: 2013/01/29

Data wejścia w życie: 2013/01/29


ZARZĄDZENIE Nr 35/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

 

          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Procedurze naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, otrzymuje brzmienie określone
załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) załącznik Nr 2 do procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2013/02/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2013/02/01 11:29:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2013/02/01 11:29:20 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2013/02/01 11:11:27 nowa pozycja