Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 363/13 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych

Data podpisania: 2013/08/12

Data wejścia w życie: 2013/08/12


ZARZĄDZENIE NR 363/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 02 września 2013 r. do dnia 08 listopada 2013 r., w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Szczecin na rok 2014, zwanych dalej Szczecińskim Budżetem Obywatelskim.

§ 2. Konsultacje będą oparte na formule budżetu obywatelskiego, którego zasady wraz z formą ich przeprowadzenia, zwane dalej Zasadami, stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Konsultacje obejmują teren Miasta Szczecin, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy Mieszkańcy Szczecina.

§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań zgłaszane przez Mieszkańców Szczecina, zweryfikowane formalnie i merytorycznie przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin i rekomendowane przez Zespół Oceniający powołany odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

2. W skład Zespołu Oceniającego wchodzi po czterech:
1) Radnych z Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin, wskazanych przez Przewodniczącego Komisji,
2) Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych wskazanych przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
3) Radnych Rad Osiedli, po jednym z każdej dzielnicy,
4) Przedstawicieli Urzędu, wskazanych przez Prezydenta.

§ 5. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Rady Miasta, Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/08/16, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/08/16 14:30:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/08/16 14:30:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/16 14:03:54 nowa pozycja