Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 339/12 w sprawie powołania stałej Komisji do spraw przydziału pracowni artystycznych

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162. poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz § 31 ust.4 Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 06.06. 2012 r. poz. 1310) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję stałą Komisję do spraw przydziału pracowni artystycznych w składzie:

Przewodniczący:

1) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

Członkowie:

2) Elżbieta Chudzik - przedstawiciel Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

3) Wioleta Dobrowolska - starszy inspektor ds. stanów prawnych lokali mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

4) Iwona Dubiel - główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

5) Ryszard Kiełtyka - przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie,

6) Jakub Lewiński - przedstawiciel Stowarzyszenia Twórczego Artystów Rzeźbiarzy w Szczecinie.

7) Danuta Piotrowska - przedstawiciel Związku Polskich Artystów Fotografików w Szczecinie,

8) Zbigniew Romańczuk - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie,

9) Waldemar Wojciechowski - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

10) Jędrzej Wijas - Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Szczecin

Sekretarz:

11) Joanna Kozakowska - główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Komisja działa według regulaminu, który określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór na realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 600/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06.12.2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw przydziału pracowni artystycznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Joanna Kozakowska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 10:50:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 10:50:38 nowa pozycja