Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 55/12 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2012/02/08

Data wejścia w życie: 2012/02/08


ZARZĄDZENIE NR 55/12

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 8 lutego 2012 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie  powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138  poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281), § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011r.), zarządzam, co następuje:

 §1. W zarządzeniu Nr 114/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

 1. Wioleta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty
 2. Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
 3. Małgorzata Szust – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
 4. Mirosław Lisewski – główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
 5. Agnieszka Olejnik – główny specjalista w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 6. Sylwia Kocot – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
 7. Ewa Szynkowska– główny specjalista w Wydziale Informatyki
 8. Łukasz Muryń – główny specjalista w Biurze Geodety Miasta
 9. Jolanta Skwarczyńska – inspektor w Biurze Prawnym
 10. Grażyna Muszyńska – główny specjalista w Biurze Budżetu i Funduszy Pomocowych
 11. Małgorzata Andryszewska – inspektor w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków
 12. Joanna Lachowska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
 13. Iwona Łabaziewicz – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
 14. Anna Lewandowska – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
 15. Kinga Owczarek – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2012/02/08, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2012/02/23 12:17:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2012/02/23 12:17:19 nowa pozycja