Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 231/12 w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów

Data podpisania: 2012/05/21

Data wejścia w życie: 2012/05/22


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281)) w związku z art. 7 b ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012 r., poz.406 oraz § 7 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r, poz. 999), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Komisji Stypendialnych do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, zwany w dalszej części Zarządzenia "regulaminem".

§ 2. Komisje Stypendialne: Komisja Stypendialna ds. muzyki i Komisja Stypendialna ds. sztuk wizualnych przeprowadzają kwalifikacje wniosków na zasadach określonych w uchwale Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

§ 3. Do zadań Komisji Stypendialnych należy :

1) sprawdzenie zawartości wniosków pod względem formalnym i ich weryfikacja pod względem merytorycznym,

2) ocena wniosków pod kątem spełnienia kryteriów ustalonych w uchwale Nr XVIII/516/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

3) wyłonienie nie więcej niż 30 kandydatów do Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie miasta Szczecina na dany rok kalendarzowy.

4) ustalenie kwoty pojedynczego stypendium w oparciu o aktualny wskaźnik średniego wynagrodzenia w sferze przedsiębiorstw za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 4. Pracami Komisji Stypendialnych kieruje i zwołuje jej posiedzenia Przewodniczący Komisji, który w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ustala zasady postępowania organizacyjnego.

§ 5. 1. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski zgłoszone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

3. Zgłoszenia na formularzu mogą być przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin, faksem lub pocztą elektroniczną lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów.

4. Zgłoszenia przesłane w innej formie niż formularz, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Prawo głosu przysługuje Przewodniczącemu oraz Członkom Komisji.

2. Komisja Stypendialna podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, w tym Przewodniczącego.

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) porządek obrad,

2) listę obecności uczestników,

3) podjęte rozstrzygnięcia, w tym listę wytypowanych kandydatów do stypendium.

4. Protokół sporządza Sekretarz, podpisuje Przewodniczący Komisji, a zatwierdza Prezydent Miasta Szczecin.

§ 7. 1. Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Stypendialnych ich członkowie podpisują oświadczenia o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin.

2. Wzór oświadczenia członków Komisji Stypendialnej o bezstronności w stosunku do kandydatów do Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 212/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Komisji Stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2012 r.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Joanna Kozakowska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 10:34:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 10:34:54 nowa pozycja