Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 622/03 w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Data podpisania: 2003/11/14

Data wejścia w życie: 2003/11/14


ZARZĄDZENIE NR 622/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 14 listopada 2003r.


sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 27 ust. 3 Uchwały Nr VI/114/2003 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 58, poz. 1047) w związku art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 80/03 Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:33:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:33:09 nowa pozycja