Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

wzór karty zgłoszenia
 
 
Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
Załączniki:
dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
Załączniki:
dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
Załączniki:
dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Załączniki:
wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika

6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
Załączniki:
wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
8) 2 podpisane zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 
udostępnił: BRM, wytworzono: 2011/06/01, odpowiedzialny/a: Marta Wikieł, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/26 08:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/26 08:35:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/15 09:30:39 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/10 14:25:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/03 10:27:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 13:06:41 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:44:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:31:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:27:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:02:21 nowa pozycja