Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

wzór karty zgłoszenia
 
 
Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
Załączniki:
dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
Załączniki:
dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
Załączniki:
dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Załączniki:
wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika

6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
Załączniki:
wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
8) 2 podpisane zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 
udostępnił: BRM, wytworzono: 2011/06/01, odpowiedzialny/a: Marta Wikieł, wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/26 08:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/26 08:35:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/15 09:30:39 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/06/10 14:25:06 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/03 10:27:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 13:06:41 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:44:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:31:55 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:27:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2011/06/01 11:02:21 nowa pozycja