Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 187/11 w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2011/04/21

Data wejścia w życie: 2011/04/21


ZARZĄDZENIE NR 187/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, Nr 223, poz. 1458, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Szczecin zatwierdzam sposób i tryb przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą „poufne”.

§ 2. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw
i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

§ 3.1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą ”poufne” mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.
2. Dopuszczenie do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” może nastąpić po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Ankietę bezpieczeństwa osobowego należy wypełnić w ciągu dwóch tygodni od chwili jej otrzymania i złożyć osobiście w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
4. W przypadku odmowy wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego, należy niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
5. Informację o otrzymaniu odmowy wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych przekazuje Prezydentowi Miasta Szczecin.
6. W przypadku, gdy pracownik posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane
w innej jednostce organizacyjnej, należy przedstawić w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych jego oryginał w ciągu 2 dni od chwili poinformowania o tym fakcie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
7. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” osobie, wobec której wszczęto postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, może wyrazić, w formie pisemnej, Prezydent Miasta Szczecin. Procedurę uzyskania zgody przeprowadza Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
8. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur są zobowiązani informować Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o konieczności wszczęcia postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników, których zakres obowiązków będzie wymagał dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”.

§ 4.1. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „poufne” wpływające do Urzędu Miasta Szczecin mogą być otwierane, rejestrowane i przechowywane wyłącznie w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Dokumenty lub materiały oznaczone klauzulą „poufne” są przechowywane
w szafach stalowych klasy „A” lub w szafach o co najmniej klasie „0” odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 1143-1.
3. Kierownik kancelarii tajnej prowadzi ewidencje, rejestry oraz karty zapoznania się dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”.
4. Zarejestrowane dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” kierownik kancelarii tajnej przekazuje lub udostępnia adresatowi lub upoważnionej osobie za pokwitowaniem.

§ 5. Przetwarzanie dokumentów i nośników oznaczonych klauzulą „poufne” jest dopuszczalne wyłącznie na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym zlokalizowanym w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 6.1 Wytwarzanie i modyfikowanie dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” poza Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy Urzędu, w pomieszczeniach odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. W przypadku wykonywania czynności wynikających z ust. 1 zabronione jest używanie sprzętu komputerowego.

§ 7. Kierownik kancelarii tajnej udostępnia dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa co najmniej do klauzuli „poufne” , w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie obowiązków oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 7.

§ 8. Dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” należy sporządzać zgodnie
z wymogami wynikającymi z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2010r. Nr 159,poz. 1069).

§ 9.1. W przypadku konieczności omawiania treści dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, uczestnicy spotkania muszą zostać niezwłocznie poinformowani o jego niejawnym charakterze.
2. W spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające aktualne poświadczenie bezpieczeństwa co najmniej do klauzuli „poufne” i do których zakresu obowiązków należy omawiana sprawa.
3. Spotkanie nie może być utrwalane na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku. Wszelkie protokoły i notatki należy oznaczać klauzulą niejawności.

§ 10. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2011/04/27, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Urszula Sygit, dnia: 2011/04/27 08:53:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Urszula Sygit 2011/04/27 08:53:42 nowa pozycja