Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 62/05 w sprawie regulaminu negocjacji i regulaminu przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży

Data podpisania: 2005/01/26

Data wejścia w życie: 2005/01/26


 

ZARZĄDZENIE NR 62/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie regulaminu negocjacji i regulaminu przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 4 ust. 5 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (zm. Uchwała Nr XXVII/553/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się regulamin negocjacji i regulamin przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 560/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu negocjacji i regulaminu przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 62/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 28 stycznia 2005r

 

REGULAMIN NEGOCJACJI I PRZETARGÓW W ZAKRESIE NAJMU KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    § 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do negocjacji lub przetargów na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Szczecin lub będących w jej samoistnym posiadaniu.

    § 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) lokalu – należy przez to rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, stanowiących nieruchomość budynkową lub jej część; będących własnością Gminy Szczecin lub będących w jej samoistnym posiadaniu, które nie są w użytkowaniu wieczystym lub obciążone trwałym zarządem bądź prawem użytkowania; wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej. Lokalem też jest garaż, także garaż komunalny wybudowany ze środków własnych, objęty roszczeniem wynikającym z art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
2) jednostce zarządzającej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Szczecin lub komunalną osobę prawną w której Gmina Szczecin posiada 100 % udziałów (TBS Prawobrzeże sp. z o.o., STBS sp. z o.o.) zarządzającą zasobem lokali Gminy Szczecin, w ramach jej działań statutowych lub podpisanych z Gminą Szczecin umów o zarządzanie.
3) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora zakładu budżetowego, jednostki budżetowej bądź Prezesa zarządu komunalnej osoby prawnej, o której mowa w pkt 2.


ROZDZIAŁ II

NEGOCJACJE DOTYCZĄCE NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

    § 3. 1. Negocjacje dotyczące najmu lokalu użytkowego są przeprowadzane w sytuacjach:
1) negocjowania warunków umowy z dotychczasowym najemcą, obejmujących przypadki: 
        a) zmiany prowadzonej działalności w lokalu, 
        b) rozszerzenia prowadzonej działalności w lokalu, 
        c) podziału lokalu, 
        d) realizowania wniosku o podnajem lokalu, 
        e) wstępowania w prawa najmu obok dotychczasowego najemcy osób uprawnionych.
2) negocjowania warunków umowy z nowym najemcą, obejmujących przypadki: 
        a) wstąpienia w prawa najmu nowego najemcy w związku z nabyciem praw, o których mowa w art. 551K.c. 
        b) wstąpienia w prawa najmu osób bliskich najemcy, tj. wstępnych i zstępnych, 
        c) wstąpienia w prawa najmu podmiotu na podstawie bezprzetargowego wskazania lokalu. 
    2. W sytuacjach uzasadniających przeprowadzenie negocjacji, obejmujących okoliczności związane ze zmianą istniejącej umowy lub podpisanie nowej umowy, jednostka zarządzająca wyznacza termin negocjacji i zawiadamia osoby uprawnione do negocjacji. 
    3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób, o których mowa w ust. 1, termin negocjacji może być przesunięty na inny ustalony termin. Zgodę na przesunięcie terminu negocjacji wyraża kierownik jednostki. 
    4. Osoby uprawnione do negocjacji mogą w nich uczestniczyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem tych osób. 
    5. W imieniu osoby prawnej w negocjacjach uczestniczą osoby uprawnione do reprezentowania ich na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

    § 4. 1. Negocjacje przeprowadza Komisja Negocjacyjna powołana przez kierownika jednostki w składzie co najmniej 3-osobowym. 
    2. Osoby uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do okazania Komisji Negocjacyjnej dowodów tożsamości, a w razie potrzeby innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentowania podmiotu uprawnionego do uczestnictwa w negocjacjach.

    § 5. 1. Z przebiegu negocjacji spisany zostaje protokół, który podpisują członkowie Komisji oraz osoby uczestniczące w negocjacjach. 
    2. Protokół z negocjacji sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach i powinien zawierać następujące dane:
1) datę negocjacji,
2) skład Komisji Negocjacyjnej,
3) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres podmiotu uczestniczącego w negocjacjach (osoba fizyczna, spółka z. o. o ,lub inny podmiot). W przypadku podmiotu - pełna nazwa: NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z krajowego rejestru sądowego,
4) informacje dotyczące powierzchni lokalu,
5) podstawa prawna do przeprowadzenia negocjacji,
6) wysokość stawki proponowanej przez Komisję Negocjacyjną,
7) wysokość stawki zaproponowanej przez osoby uczestniczące w negocjacjach,
8) wysokość stawki maksymalnej osiągniętej w wyniku negocjacji,
9) wymiar ustalonego czynszu,
10) wysokość wpłacanej kaucji,
11) pełna identyfikacja podmiotu z którym będzie podpisywana umowa,
12) zakres działalności prowadzonej w lokalu,
13) termin obowiązywania umowy najmu,
14) wnioski i oświadczenia dotyczące warunków najmu,
15) zobowiązanie najemcy do zawarcia umowy w terminie przewidzianym pod sankcją odstąpienia od zawarcia umowy najmu,
16) podpisy Komisji Negocjacyjnej i najemcy. 
    3. Osoba uprawniona do negocjacji, która podpisała protokół z negocjacji, otrzymuje jeden egzemplarz protokołu z negocjacji zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 
    4. Nie podpisanie umowy najmu bądź aneksu w wyznaczonym przez jednostkę zarządzającą terminie, z przyczyn leżących po stronie najemcy pociąga za sobą następujące skutki:
1) odstąpienie od zawarcia umowy najmu,
2) wygaśnięcie zgody na zmianę warunków umowy najmu.


ROZDZIAŁ III

PRZETARG DOTYCZĄCY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

    § 6. 1. Lokale wolne pod względem prawnym mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji. 
    2. Przetarg przeprowadza się w formie :
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego,
4) przetargu pisemnego ograniczonego. 
    3. O formie przeprowadzenia przetargów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 decyduje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

    § 7.1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez kierownika jednostki zarządzającej, której zadaniem jest wyłonienie najemcy gwarantującego najwyższy czynsz lub najkorzystniejszą ofertę. 
    2. Skład Komisji Przetargowej nie może liczyć mniej niż 3 osoby. 
    3. Wszelkie decyzje zapadają większością głosów członków Komisji Przetargowej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Przetargowej. 
    4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej .

    § 8. 1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym do mieszkańców danej posesji, na której znajduje się komunalny garaż i posesji bezpośrednio do danej posesji przylegających, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznym w siedzibie podmiotu ogłaszającego przetarg oraz ogłoszenie w prasie lokalnej z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem przetargu, z zastrzeżeniem ust. 4. 
    2. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym do mieszkańców posesji na której posadowiony jest komunalny garaż podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznym w siedzibie podmiotu ogłaszającego przetarg, tablicy ogłoszeń na terenie danej nieruchomości oraz powiadamia pisemnie każdego mieszkańca dysponującego tytułem prawnym do zajmowania lokali mieszkalnych. 
    3. W przypadku ogłoszenia przetargu na najem lokali stanowiących nieruchomości (lokalowe, garażowe, budynkowe), ogłoszenie o przetargu oprócz informacji zawartych w § 11 ust. 2 niniejszego regulaminu, należy stosować w sposób odpowiedni zapisy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm). 
    4. W przypadku ogłaszania przetargu ograniczonego do mieszkańców, o których mowa w ust. 1, wymóg publikowania ogłoszenia w prasie lokalnej nie jest obowiązkowy, jeżeli koszty te przekraczać będą koszty indywidualnego powiadomienia mieszkańców.

    § 9. Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub w części bez podawania przyczyn, zarówno w przypadku licytacji publicznych jak i przetargów ofertowych.

    § 10. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, którym ustawy przyznają możliwość nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozwanym - po przedłożeniu dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację, dowodu wpłaty wadium oraz innych dokumentów wskazanych w warunkach przetargu.

    § 11. 1. Publiczny przetarg ustny /licytacja/ ma na celu wyłonienie osoby proponującej najwyższą cenę za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. 
    2. Ogłoszenie dotyczące licytacji publicznej na najem lokalu powinno zawierać następujące dane:
1) termin i miejsce przetargu,
2) wykaz lokali z podaniem adresu, powierzchni,
3) przeznaczenia i położenia,
4) cenę wywoławczą,
5) termin oględzin lokalu,
6) wysokość wadium,
7) termin i miejsce wpłaty wadium,
8) warunki udziału w przetargu,
9) informacje o możliwości unieważnienia, odwołania przetargu w części lub w całości przez Prezydenta Miasta lub osoby przez niego upoważnionej,
10) zasady zwrotu wadium oraz rozliczenia wadium oferentów wygrywających przetarg,
11) dodatkowe warunki dotyczące przetargu. 
    3. Wysokość wadium uzależniona jest od atrakcyjności lokalu i jego lokalizacji. 
    4. Jeżeli kwota wadium przekracza 600 zł (słownie: sześćset złotych), część wadium powyżej tej kwoty (osoby wygrywającej przetarg) przekazywana jest na poczet kaucji lub czynszu za lokal. 
    5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy najmu przez osobę wygrywającą przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

    § 12. 1. Uczestnictwo jednego podmiotu w licytacji na kilka lokali, uwarunkowane jest wpłatą wadium na każdy przedmiot przetargu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
    2. W publicznym przetargu dotyczącym najmu komunalnego garażu, ograniczonym do mieszkańców danej posesji lub nieograniczonym, prawo uczestnictwa mają podmioty które złożą pisemne oświadczenie że nie dysponują prawem do innego garażu na terenie Gminy Szczecin. 
    3. Podmioty przystępujące do przetargu o którym mowa w ust.2 mogą uczestniczyć wyłącznie w jednej licytacji dotyczącej garażu. 
    4. Po wywołaniu przetargu, prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
1) przedmiot przetargu i warunki jego zagospodarowania,
2) stawkę wywoławczą i minimalne postąpienie,
3) sposób rozliczenia wadium osoby wygrywającej przetarg,
4) ewentualne zmiany w stanie faktycznym lub prawnym przedmiotu przetargu, jeżeli zaistniały po ogłoszeniu obwieszczenia o przetargu. 
    5. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% ceny wywoławczej. 
    6. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta z chwilą jej przebicia przez licytujących. 
    7. Licytację zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika licytacji.

    § 13. 1. Komisja Przetargowa sporządza z przetargu na każdy lokal oddzielny protokół, który powinien zawierać następujące dane:
1) datę i miejsce przetargu,
2) skład Komisji Przetargowej,
3) adres i cechy podstawowe przedmiotu przetargu,
4) wysokość stawki wywoławczej,
5) stawkę maksymalną osiągniętą w przetargu,
6) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres podmiotu wygrywającego przetarg (osoba fizyczna, spółka z o.o. lub inny podmiot- pełna nazwa podmiotu, NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z krajowego rejestru sądowego),
7) z kim będzie zawarta umowa najmu - pełna identyfikacja podmiotu,
8) zakres działalności w lokalu,
9) wymiar wylicytowanego czynszu,
10) wysokość wadium i sposób jego rozliczenia,
11) wysokość wpłacanej kaucji,
11) termin obowiązywania umowy,
12) termin wydania przedmiotu przetargu oraz zawarcia umowy najmu,
13) wnioski i oświadczenia dotyczące warunków najmu,
14) zobowiązanie najemcy do zawarcia umowy w terminie przewidzianym pod sankcją utraty wadium i odstąpienia od zawarcia umowy najmu,
15) podpisy Komisji Przetargowej i osoby wygrywającej przetarg.

    § 14. 1. Przetarg pisemny ograniczony lub nieograniczony ma na celu wyłonienie osoby przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę. 
    2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać następujące dane:
1) przedmiot przetargu,
2) termin i miejsce przetargu,
3) termin i miejsce składania ofert, ich treść oraz warunki ich ważności,
4) zastrzeżenie o swobodzie wyboru oferenta przez Komisję Przetargową, niezależnie od proponowanych stawek czynszu,
5) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia lub odwołania przetargu przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta,
6) informacje na temat wadium, w tym w szczególności jego wysokości, zwrotu i ewentualnego przepadku,
7) ewentualne warunki dotyczące ograniczenia przetargu,
8) termin i sposób ogłoszenia wyników przetargu.

    § 15. 1. Przetarg może składać się z części jawnej i niejawnej, w zależności od specyfiki przedmiotu przetargu. 
    2. W przypadku przeprowadzenia części jawnej przetargu, jego termin i miejsce zostają określone w ogłoszeniu o przetargu. 
    3. Część jawna z udziałem oferentów może dotyczyć wyłącznie otwarcia ofert i ich odczytania, 
    4. W części niejawnej Komisja:
1) sprawdza czy oferty nie podlegają odrzuceniu,
2) dokonuje analizy ofert spełniających wymogi formalne przetargu,
3) wybiera ofertę najkorzystniejszą. 
    5. W sytuacji, gdy kilku oferentów proponuje takie same warunki, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję o kontynuacji przetargu między tymi oferentami w formie ograniczonej licytacji, 
    6. Z części jawnej, jak i niejawnej przetargu Komisja Przetargowa sporządza protokół według zasad określonych w § 5 ust.2.

    § 16. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza protokół z przetargu dotyczący:
1) wyników przetargu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia tj. wybór oferenta,
2) unieważnienia przetargu z innych przyczyn niż brak oferenta. 
    2. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta lub osoba przez niego upoważnioną protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na przedmiot przetargu.


ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    § 17. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień właściwej Uchwały Rady Miasta w sprawie zasad prowadzenia przez Gminę Szczecin gospodarki majątkiem w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/21 15:16:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/21 15:16:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/21 12:11:14 nowa pozycja