Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 312/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

Data podpisania: 2005/06/20

Data wejścia w życie: 2005/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 312/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

        Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492) zarządzam, co następuje :


    § 1.1. Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją jako organ doradczy Prezydenta Miasta Szczecina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
    2. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego wyznaczone przez Prezydenta Miasta. Co najmniej połowa z powołanych przez Prezydenta członków Komisji to osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. 
    3. Skład osobowy Komisji zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 
    4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Prezydent Miasta. 
    5. Odwołanie któregoś z Członków lub Przewodniczącego Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Prezydenta Miasta, w tym na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji albo z inicjatywy Prezydenta Miasta.

    § 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 3. Zobowiązuje się Architekta Miasta do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

    § 4. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Szczecin w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu urbanistyki i architektury.

    § 5. Zobowiązuje się Architekta Miasta do zwołania inauguracyjnego posiedzenia Komisji niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Zarządzenia określającego skład osobowy Komisji.

    § 6. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek podległych Prezydentowi Miasta do współpracy z Komisją w zakresie udostępniania dokumentów i przekazywania informacji związanych z działalnością Komisji.

    § 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Architektowi Miasta.

    § 8. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 544/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 października 2003 r.,
2) Zarządzenie nr 358/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21sierpnia 2004 r.,
3) Zarządzenie nr 50/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26stycznia 2005 r.,

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 312/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

 

REGULAMIN PRACY

MIEJSKIEJ KOMISJI

URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ


    § 1. 1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Prezydenta Miasta Szczecina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
    2. Komisja powołana jest do opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz postępów w opracowywaniu planów miejscowych. 
    3. Udział przewodniczącego i członków Komisji w posiedzeniach jest odpłatny, zgodnie ze stawkami za udział radnych w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Szczecina.

    § 2. 1. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego. 
    2. Architekt Miasta wyznacza spośród podległych mu pracowników Sekretarza Komisji. 
    3. Sekretarz Komisji odpowiada za całokształt obsługi technicznej prac Komisji, w tym za sporządzanie protokołów z posiedzeń. 
    4. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Prezydenta Miasta Szczecina, Kolegium Prezydenta, właściwą Komisję Rady Miasta oraz przez Architekta Miasta. Komisja może także przedstawiać Prezydentowi Miasta opinie i postulaty w innych istotnych sprawach z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni Miasta. 
    5. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji i reprezentują ją na zewnątrz.

    § 3. 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu. 
    2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

    § 4. 1. Przewodniczący Komisji ustala tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniające zgłoszone problemy oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, informując o tym Architekta Miasta. 
    2. Zawiadomienia o terminie i tematyce mającego się odbyć posiedzenia oraz listę gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komisji sekretarz Komisji przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim członkom Komisji i Architektowi Miasta co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.

    § 5. 1. Komisja może zdecydować o potrzebie sporządzenia dla rozpatrywanego zagadnienia specjalistycznego koreferatu, opinii lub ekspertyzy. Propozycję wykonawców takiego specjalistycznego opracowania przedstawia Przewodniczący Komisji lub Architekt Miasta. 
    2. Umowę na opracowanie koreferatu, opinii bądź ekspertyzy, z wybranym wykonawcą zawiera Architekt Miasta. 
    3. Koreferaty, opinie lub ekspertyzy powinny być opracowane i dostarczone w formie elektronicznej oraz w postaci min. 3 egz. wydruku. Wykonawca jest zobowiązany złożyć i zarejestrować opracowanie w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Komisji.

    § 6. 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
    2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów są określane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

    § 7. 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności. 
    2. Kworum Komisji stanowi co najmniej połowa jej składu osobowego.

    § 8. 1. Komisja w toku dyskusji winna wypracować istotne elementy opinii. 
    2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów członków Komisji. 
    3. W przypadku, gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, podlega on wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu. Fakt wyłączenia członka Komisji z rozpatrywania danej sprawy jest uwzględniony w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji. 
    4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. 
    5. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie protokół sporządza się dla każdego zagadnienia oddzielnie. 
    6. Kopie protokołów z posiedzeń Komisji oraz jej opinii są przekazywane przez Sekretarza Komisji Prezydentowi Miasta oraz do wiadomości Architektowi Miasta. 
    7. Architekt Miasta informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.

    § 9. 1. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta raportu rocznego i raportów kwartalnych z działalności Komisji. Kopie raportów przekazywane są również do Biura Planowania Przestrzennego Miasta i Architektowi Miasta. 
    2. Raporty z działalności rocznej i kwartalnej są publicznie dostępne w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. 
    3. Kwartalne raporty Komisji powinny zawierać: opinie sformułowane przez Komisję, omówienie dyskutowanych opracowań, zlecone opinie i koreferaty. 
    4. Roczne raporty Komisji powinny zawierać: raporty kwartalne, opinie sformułowane przez Komisję, omówienie dyskutowanych opracowań, zlecone opinie, ekspertyzy i koreferaty oraz protokoły z oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy.

    § 10. 1. Posiedzenia Komisji są zwoływane stosownie do potrzeb, zasadniczo raz w miesiącu. 
    2. Posiedzenia Komisji są jawne, za wyjątkiem tych części posiedzenia, które poświęcone są sprawom porządkowym i organizacyjnym Komisji.

 


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 11:32:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:32:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:26:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:22:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:20:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:57:14 nowa pozycja