Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 365/05 w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie

Data podpisania: 2006/09/11

Data wejścia w życie: 2006/09/11


 

ZARZADZENIE NR 365/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie.

        Na podstawie § 35 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10, poz. 178) zarządzam, co następuje :


    § 1. 1. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek, zwany dalej Wykazem prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin. 
    2. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta Szczecin.

    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 prowadzony jest według następujących rozdziałów :

1)    Rozdział I -    Jednostki organizacyjne wykonujące usługi publiczne,
2)    Rozdział II -    Placówki opieki społecznej,
3)    Rozdział III -    Szkoły podstawowe,
4)    Rozdział IV -    Gimnazja,
5)    Rozdział V -    Licea ogólnokształcące,
6)    Rozdział VI -    Zespoły szkół,
7)    Rozdział VII -    Zespoły szkół specjalnych,
8)    Rozdział VIII -    Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
9)    Rozdział XI -    Inne placówki opiekuńczo-wychowawcze,
10)  Rozdział X -    Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11)  Rozdział XI -    Przedszkola,
12)  Rozdział XII -    Żłobki,
13)  Rozdział XIII -    Instytucje kultury,
14)  Rozdział XIV -    Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa,
15)  Rozdział XV -    Służby, inspekcje, straże,
16)  Rozdział XVI -    Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
17)  Rozdział XVII -    Spółki z udziałem Miasta.

    § 3. 1. W ramach rozdziałów, o których mowa w § 2 pkt 1-14 ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) forma prawna jednostki,
8) wydział nadzorujący działalność jednostki,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziałów, o którym mowa w § 2 pkt 1-14 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. 1. W ramach rozdziału XV - Służby, inspekcje, straże ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora/kierownika jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) wydział współpracujący z jednostką,
8) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 5. 1. W ramach rozdziału XVI – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) forma prawna jednostki,
8) wydział współpracujący z jednostką,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

    § 6. 1. W ramach rozdziału XVII – Spółki z udziałem Miasta, ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa spółki,
3) rok rozpoczęcia działalności,
4) siedziba spółki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) procentowy udział Miasta w kapitale spółki,
8) wydział współpracujący ze spółką,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 7. 1. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do niezwłocznego przekazywania Wydziałowi Organizacyjnemu informacji o wszelkich zmianach dotyczących jednostek organizacyjnych podległych, lub z którymi Wydział/Biuro współpracuje a także wszelkich informacji o nowo powstałych jednostkach. 
    2. Zmiany do Wykazu wprowadza Wydział Organizacyjny w formie aneksu. 
    3. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do opracowywania Wykazu co najmniej jeden raz w roku, a Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do udzielania niezbędnych informacji na żądanie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

    § 8. Traci moc Zarządzenie Nr 420/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie.

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/12 10:13:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:13:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:49:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:36:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:33:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:32:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:29:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:27:59 nowa pozycja