Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 19/05 w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe ...

Data podpisania: 2005/01/14

Data wejścia w życie: 2005/01/14


 

ZARZĄDZENIE NR 19/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe oraz informacji

        Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Zarządzenie ustala wzory formularzy, procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, zwanego dalej „oświadczeniem” i informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”, art. 25e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), zwanej dalej ustawą „o samorządzie powiatowym”, w odniesieniu do:
1) Zastępców Prezydenta Miasta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta,
4) kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
5) osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta,
6) osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

    § 2. 1. Osoby, wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia, składają:
1) oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, w terminach, o których mowa w art. 24j ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25e ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
    2. Członkowie organów zarządzających spółek prawa handlowego z udziałem Miasta składają oświadczenie oraz informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Nadzoru Właścicielskiego. 
    3. Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania składają oświadczenie oraz informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Oświaty.

    § 3. 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 2 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje go wraz ze złożonymi oświadczeniami oraz informacjami Wydziałowi Organizacyjnemu. 
    2. Wydział Organizacyjny sporządza zbiorczy wykaz osób wymienionych w § 2 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje go Sekretarzowi Miasta. 
    3. Wydział Oświaty sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 3 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje je Sekretarzowi Miasta.

    § 4. 1. Analizy danych zawartych w oświadczeniu oraz informacji dokonuje z upoważnienia Prezydenta Miasta – Sekretarz Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu oraz informacji złożonych przez Sekretarza Miasta dokonuje Prezydent Miasta.

    § 5. Po dokonaniu analizy, o której mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, Sekretarz Miasta przekazuje jawną część oświadczenia oraz informację do Wydziału Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 24j ust.6 w zw. z art. 24i ustawy o samorządzie gminnym i art. 25e ust. 6 w zw. z art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym.

    § 6. Oświadczenia oraz informacje przechowuje się przez 6 lat w Wydziale Organizacyjnym z wyłączeniem oświadczeń oraz informacji złożonych przez osoby wymienione w § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia, które przechowuje się w Wydziale Oświaty.

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/22 10:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/22 10:19:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/18 13:08:29 nowa pozycja