Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 478/05 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

Data podpisania: 2005/08/31

Data wejścia w życie: 2005/08/31ZARZĄDZENIE NR 478/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w zw. z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych – stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 478/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

Procedura naboru
na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
w miejskich jednostkach organizacyjnych


§ 1. Cel procedury – ustalenie zasad zatrudniania na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 2. Zakres procedury:
1) procedura reguluje zasady naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem zatrudniania na stanowiska kierownicze w:
a) instytucjach kultury,
b) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
c) publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
2) procedura określa czynności od przygotowania procedury naboru do wyłonienia kandydata, z wyłączeniem czynności nawiązania stosunku pracy,
3) procedura obejmuje Wydział Organizacyjny, Wydział Informatyki, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział sprawujący merytoryczny nadzór nad daną miejską jednostką organizacyjną.

§ 3. Właściciel procedury odpowiedzialny za jej aktualizację - Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), zwana dalej “ustawą o pracownikach samorządowych”.
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ).

§ 5. Przebieg procedury:

1) Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia na kierownicze stanowisko urzędnicze:
a) Dyrektor Wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad daną miejską jednostką organizacyjną zgłasza Prezydentowi Miasta potrzebę zatrudnienia kierownika danej jednostki,
b) zgłoszenie następuje w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 miesięcy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach szczególnych ww. termin nie obowiązuje.

2) Publikacja ogłoszenia o naborze:
a) w przypadku decyzji o przeprowadzeniu naboru, pracownik ds. kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Referacie Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego przygotowuje treść ogłoszenia o naborze, zgodnie z wymaganiami art. 3a ust. 5 i 6 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do procedury,
b) po zatwierdzeniu treści ogłoszenia przez Prezydenta Miasta, pracownik, o którym mowa w lit. a, przekazuje ogłoszenie Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przez okres, o którym mowa w art. 3a ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

3) Postępowanie konkursowe, wstępna weryfikacja ofert i sporządzenie listy kandydatów:
a) Prezydent Miasta w formie zarządzenia powołuje komisję konkursową ds. naboru na dane stanowisko oraz określa zasady, metody i techniki naboru (regulamin konkursu),
b) w skład komisji, o której mowa w lit. a, nie może być powołana osoba wymieniona w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa dokonuje weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych i sporządza listę kandydatów spełniających te wymagania, zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do procedury,
d) po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta listy, o której mowa w lit. c, sekretarz komisji konkursowej - pracownik ds. kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Referacie Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego przekazuje ją Dyrektorowi Wydziału Informatyki celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
e) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, pozostanie w Biuletynie Informacji Publicznej do czasu zakończenia procedury naboru,
f) z przeprowadzonego naboru sekretarz komisji konkursowej, o którym mowa w lit. d, sporządza protokół, zgodnie z wymaganiami art. 3c ustawy o pracownikach samorządowych.

4) Upowszechnienie informacji o wyniku naboru:
a) sekretarz komisji konkursowej, o którym mowa w pkt 3d, sporządza informację o wyniku naboru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3d ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do procedury,
b) po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta treści informacji o wyniku naboru, sekretarz komisji konkursowej, przekazuje tę informację Dyrektorowi Wydziału Informatyki i Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zgodnie z wymaganiami art. 3d ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) sekretarz komisji konkursowej zawiadamia na piśmie o wyniku naboru wszystkich kandydatów biorących udział w naborze, którzy nie zostali przyjęci do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze w danej miejskiej jednostce organizacyjnej.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/13, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/14 09:29:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/14 09:29:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 16:03:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 15:37:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 15:34:09 nowa pozycja