Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 744/05 w sprawie ustalenia listy jednostek, które mogą otrzymać dotację w 2006 roku

Data podpisania: 2005/12/30

Data wejścia w życie: 2005/12/30


ZARZĄDZENIE NR 744/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia listy jednostek, które mogą otrzymać dotację w 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 92 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 90, ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400) oraz § 3 ust. 2 i 6 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam listę jednostek mogących uzyskać dotację w 2006 r., które złożyły wniosek o jej udzielenie, otrzymały pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Komisji ds. Edukacji i Kultury, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:
- poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 3. Ustalam listę pozostałych szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia:
- niepubliczne liceum ogólnokształcące bez uprawnień szkoły publicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 485/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
--------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na 2006 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych placówek, które zgodnie z zapisem § 3, ust.2 wskazanej powyżej uchwały mogą otrzymać dotację w 2006 roku; w wymaganym terminie złożyły wniosek o jej udzielenie, oraz zgodnie z § 2 ust.2, pkt. 8) przedstawiły opinię o swojej działalności wydaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz stałą komisję Rady Miasta Szczecina właściwą ds. oświaty.
Lista zawiera również wykaz szkół niepublicznych bez uprawnień szkoły publicznej, które złożyły wniosek o dotację na 2006 r. w wymaganym terminie i które mogą otrzymać dotację na podstawie § 3, ust.2 wskazanej uchwały.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 10:14:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 10:14:15 nowa pozycja