Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 298/05 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2005 r.

Data podpisania: 2005/06/15

Data wejścia w życie: 2005/06/15


 

ZARZĄDZENIE NR 298/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2005 r.

        Na podstawie art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17 poz. 141), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, Uchwały Nr XXXV/660/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, wynikającą z części oświatowej subwencji ogólnej w:

1) niepublicznych szkołach podstawowych - 223,57 zł
2) niepublicznych gimnazjach - 223,57 zł
3) niepublicznych liceach ogólnokształcących - 245,53 zł
4) niepublicznych szkołach zawodowych - 279,63 zł.

§ 2. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na:

1) jednego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do klas integracyjnych w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:

a) grupy A - 536,57 zł

(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

b) grupy B - 871,92 zł

(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

c) grupy - 1.028,42 zł

(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

d) grupy D - 2.347,49 zł

(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

2) jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:
a) liceach ogólnokształcących - 72,99 zł
b) szkołach zawodowych i policealnych - 109,11 zł

3) jedno dziecko w niepublicznych przedszkolach:
a) pełnosprawne - 266,58 zł
b) niepełnosprawne - 1.341,42 zł

4) jedno dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym
a) w przedszkolach, szkołach podstawowych - 187,80 zł
b) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - 190,97 zł

5) jednego wychowanka w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno- Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem “Razem” - 1.364,07 zł

6) jednego wychowanka w młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ognisku Św. Brata Alberta - 1.559,92 zł

7) jednego ucznia korzystającego z Bursy Towarzystwa Salezjańskiego - 514,45 zł

8) jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej “Dom Harcerza” - 24,00 zł

9) jednego ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Akademos” - 15,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2005 r.

 

 


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o systemie oświaty w art. 90 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół jest zróżnicowana i skalkulowana, stosownie do zapisów ustawy, albo na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto Szczecin w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju albo w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 określa algorytm podziału subwencji z uwzględnieniem wag dla poszczególnych typów szkól. Z załączonej do pisma Ministerstwa Edukacji i Sportu t.zw. metryczki zawierającej parametry podziału części oświatowej subwencji dla Miasta Szczecina wynika kwota bazowa na ucznia, oraz liczba uczniów.
Na podstawie tych parametrów oraz ustalonych w budżecie Miasta na 2005 r. wydatków bieżących ponoszonych w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych określone zostały kwoty dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych:

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW:
- “waga” przeliczeniowa 1,00
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,968602230400000
- standard x Di = 2 682,8296
- roczna dotacja : 1,00 x 2 682,8296 = 2 682,83 zł
- w skali miesiąca: 2 682,83 zł : 12 m-cy = 223,57 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:
- “wagi” przeliczeniowe 1,00 i 0,08
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,984959217600000
- standard x Di = 2 728,135
- roczna dotacja : 1,08 x 2 728,135 = 2 946,39 zł
- w skali miesiąca: 2 946,39 zł : 12 m-cy = 245,53 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH:
- “wagi” przeliczeniowe 1,00 , 0,08 i 0,15
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,984959217600000
- standard x Di = 2 728,135
- roczna dotacja : 1,23 x 2 728,135 = 3.355,61 zł
- w skali miesiąca: 3 355,61 zł : 12 m-cy = 279,63 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
1) dotacja podstawowa na jednego ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum na podstawie subwencji oświatowej:

- “waga” przeliczeniowa 1,00
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,968602230400000
- standard x Di = 2 682,8296
- roczna dotacja : 1,00 x 2 682,8296 = 2 682,83 zł
- w skali miesiąca: 2 682,83 : 12 m-cy = 223,57 zł

2) dodatkowa dotacja na 1 ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin:

a) dla uczniów niepełnosprawnych grupy A
- “waga” przeliczeniowa P2 = 1,40
- subwencja oświatowa - 223,57 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 1,4 x 223,57 zł = 313,00 zł

b) dla uczniów niepełnosprawnych grupy B
- “Waga” przeliczeniowa P3 = 2,90
- subwencja oświatowa - 223,57 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 2,90 x 223,57 zł = 648,35 zł

c) dla uczniów niepełnosprawnych grupy C
- “Waga” przeliczeniowa P4 = 3,60
- subwencja oświatowa - 223,57 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 3,60 x 223,57 zł = 804,85 zł

d) dla uczniów niepełnosprawnych grupy D
- “Waga” przeliczeniowa P4 = 9,50
- subwencja oświatowa - 223,57 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 9,50 x 223,57 zł = 2123,92 zł

3) łączna wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:

a) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy A: 223,57 zł + 313,00 zł = 536,57 zł
b) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy B: 223,57 zł + 648,35 zł = 871,92 zł
c) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy C: 223,57 zł + 804,85 zł = 1 028,42 zł
d) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy D: 223,57 zł +2123,92 zł = 2 347,49 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH:
a) w niepublicznych liceach ogólnokształcących:
- budżet liceów ogólnokształcących publicznych dla dorosłych na 2005 r. – 481.747 zł
- liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym - 275
- dotacja na 1 ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w skali miesiąca: 481.747 : 275 : 12 m-cy = 145,98 zł
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w skali miesiąca: 145,98 x 50 % = 72,99 zł

b) w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych:
- budżet publicznych szkół zawodowych dla dorosłych na 2005 r. – 942.718 zł
- liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych i policealnych dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym - 360
- dotacja na 1 ucznia w publicznych szkołach zawodowych dla dorosłych w skali miesiąca: 942.718 : 360 : 12 = 218,22 zł
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych w skali miesiąca: 218,22 x 50% = 109,11 zł

DOTACJA NA 1 DZIECKO W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM:
a) na 1 dziecko pełnosprawne:
- budżet publicznych przedszkoli na 2005 r. - 27 894 521 zł
- liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 6 540
- dotacja na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w skali miesiąca:
27 894 521 : 6540 : 12 m-cy = 355,43 zł
- dotacja na 1 dziecko w niepublicznych przedszkolach w skali miesiąca:
355,43 zł x 75 % - 266,58 zł

b) na 1 dziecko niepełnosprawne na podstawie subwencji oświatowej:
- “waga” przeliczeniowa 4,00
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,968602230400000
- standard x Di = 2 682,8296
- roczna dotacja : 4,00 x 2 682,8296 = 10 731,32
- w skali miesiąca: 10 731,32 : 12 m-cy = 894,28 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym zwiększona o 50 % = 894,28 zł + 447,14 zł - 1 341,42 zł

DOTACJA DLA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU
a) na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych, szkołach podstawowych
- “waga” przeliczeniowa 0,84
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,968602230400000
- standard x Di = 2 682,8296
- roczna dotacja : 0,84 x 2 682,8296 = 2.253,58
- w skali miesiąca: 2.253,58 : 12 m-cy = 187,80 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym w przedszkolu niepublicznym, szkole podstawowej - 187,80 zł

b) na jedno dziecko w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych , ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
- “waga” przeliczeniowa 0,84
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,9849592176
- standard x Di = 2.728,14
- roczna dotacja : 0,84 x 2.728,14 = 2.291,64
- w skali miesiąca: 2.291,64 : 12 m-cy = 190,97 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych , ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - 190,97 zł

DOTACJA NA 1 WYCHOWANKA W NIEPUBLICZNYCH SPECJALNYCH OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH/OŚRODKACH REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZYCH:
- subwencja oświatowa dla jednego wychowanka w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- “waga” przeliczeniowa 6,00
- standard 2 769,795
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,984959217600000
- standard x Di = 2 728,135
- roczna dotacja : 6,00 x 2 728,135 = 16.368,81 zł
- w skali miesiąca: 16 368,81 : 12 m-cy = 1 364,07 zł

DOTACJA NA 1 WYCHOWANKA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII:
- budżet publicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 na 2005 r. – 2.639.387zł
- liczba wychowanków w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 - 141
- dotacja na 1 wychowanka w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 w skali miesiąca: 2.639.387 : 141 : 12 m-cy = 1.559,92
- dotacja na 1 wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w skali miesiąca 1.559,92 x 100 % = 1.559,92 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA W BURSIE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO:
- budżet publicznych internatów na 2005 r. - 6.377.088 zł
- liczba miejsc w publicznych internatach - 1033
- dotacja na 1 ucznia w publicznych internatach w skali miesiąca:
6.377.088 : 1033 : 12 m-cy = 514,45 zł
- dotacja na 1 ucznia w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w skali miesiąca
514,45 x 100% = 514,45 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA (WYCHOWANKA) OKREŚLONA ZGODNIE Z § 1, UST. 2 UCHWAŁY RADY MIASTA NR XXXIX/832/01 Z DNIA 27.IV.2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom:
a) dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i Placówki Oświatowo-Wychowawczej “Dom Harcerza”
- budżet Szczecińskiego Chóru “Słowiki” i Pomorskiego Centrum Edukacyjnego na 2005 r. - 3.333.030 zł
- liczba dzieci w Szczecińskim Chórze “Słowiki i w PCE - 1996
- dotacja na 1 dziecko w Szczecińskim Chórze “Słowiki” i w PCE w skali miesiąca:
3.333.030 : 1996 : 12 m-cy = 139,15 zł
- dotacja na 1 dziecko w Ognisku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej “Dom Harcerza” w skali miesiąca:
139,15 x 17,25 % - 24,00 zł

b) dla Ośrodka Terapii Dysleksji i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Akademos”:
- budżet poradni psychologiczno – pedagogicznych na 2005 r. - 5.581.293 zł
- przeliczeniowa liczba uczniów w poradniach psychologiczno – pedagog. - 1802
- dotacja na 1 ucznia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w skali miesiąca:
5.581.293 : 1802 : 12 m-cy = 258,11 zł
- dotacja na 1 ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej “Akademos” w skali miesiąca 258,11 x 5,81% - 15,00 zł

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 09:36:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 09:36:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 09:24:23 nowa pozycja