Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecina 2006

Opinia RIO w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2006 rok

UCHWAŁA NR CLXIX/406/2005
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 12 grudnia 2005 r.

w sprawie wydania opinii o  przedłożonym  projekcie uchwały budżetowej  Miasta Szczecin na 2006 rok.

Na podstawie art.13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154. poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2006 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1.   Mieczysław Kus         - Przewodniczący
2.   Krystyna Goździk       - Członek
3.   Janusz Jarosz            - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2006 rok.

Uzasadnienie

Przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2006 rok jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVl/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina. Projekt uchwały składa się z czterech części oraz materiałów uzupełniających, Poza elementami określonymi w uchwale w sprawie wymienionej procedury projekt uchwały budżetowej dodatkowo obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oraz prognozę długu publicznego.

Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz'. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495).

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 120 wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej, wydatki według działów i rozdziałów, z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 88 045 370 zł. Określono źródła jego pokrycia, które są zgodne z przepisami art. 112 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Relacja deficytu budżetu do dochodów wynosi 9,4% i nie przekracza ograniczenia wynikającego z przepisów art. 45 ustawy o finansach publicznych. Ograniczenie ma związek z przekroczeniem 50% relacji wartości łącznej kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto. Z wymienionego względu, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego w budżecie na 2006 r. mogą planować deficyt budżetowy, którego relacja do dochodów będzie nie wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa w 2005 r. (zgodnie z ustawą budżetową na 2005 r. wymieniona relacja wynosi 20,0%).

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Treść wymienionego załącznika spełnia wymogi przepisów art. 110 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Opracowane projekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spełniają wymogi przepisów art. 124 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:
1)    limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a.   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
b.   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c.   spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2)    upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
a.    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b.   na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
c.   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które nie naruszają przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji są zgodne z przepisami art. 19 ust. 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 124 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych... (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 oraz z 2002 r. Nr 12, poz. 113).

W uchwale wyodrębniono dotacje celowe na zadania publiczne zlecane podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzialającym w celu osiągnięcia zysku, które zostały ujęte zgodnie z art. 118 ustawy o finansach publicznych.
Dotacje dla instytucji kultury zostały ujęte zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dotacje dla pozostałych jednostek organizacyjnych zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwych ustaw szczegółowych.
W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie, które jest zgodne z przepisami art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków, które jest zgodne z przepisami art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z wymogami art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zpóźn. zm.).

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn zm.).
W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 116 ustawy o finansach publicznych.

Załączona do projektu budżetu prognoza kwoty długu publicznego została opracowana na lata 2006-2033, tj. na okres pełnej spłaty długu. Prognozowane dochody w roku 2006 stanowią 103,3% przewidywanego wykonania w roku 2005, przy czym przewidywane wykonanie w roku 2005 stanowi 112,7% wykonania w roku 2004. Z przedstawionych danych wynika, iż wielkość prognozowanych dochodów w 2006 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu dochodów.
Ustalone w prognozie dane dotyczące długu publicznego spełniają wymogi przepisów art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu publicznego planowana na koniec każdego roku w latach 2006-2033 nie przekracza 60% dochodów, co jest zgodne z cytowanym przepisem art. 114 ustawy. Również łączna kwota przypadających do spłaty w każdym roku budżetowym rat zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne z przepisem art. 113 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Informacyjnie Skład Orzekający podaje, iż Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało ocenę efektywności działania jednostek samorządu terytorialnego - pozytywnie zaopiniowaną przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Opracowanie zawiera ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia wypracowanej w latach 2003-2004 oraz po 2 kwartałach w latach 2004-2005 nadwyżki operacyjnej, pozwalającej na ocenę zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Nadwyżka operacyjna pozwala na zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań, które jednostka będzie mogła spłacać, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności.

Z opublikowanych danych wynika, iż w latach 2003-2004 oraz po 2 kwartałach 2004 i 2005 r. Miasto Szczecin wypracowało wynik operacyjny w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości:
1)   roczny:
a,   2003 r. -                                             - 6,40 zł,
b.   2004 r. -                                           - 29,30 zł,
2)   za I półrocze:
a.   2004 r. -                                           - 47,10 zł,
b.   2005 r. -                                           - 12,60 zł.

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że Miasto nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków z bieżących wpływów, a obsługa zadłużenia odbywa się kosztem sprzedaży majątku lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań.
Skład Orzekający wyraża przekonanie, iż powyższe informacje zostaną wykorzystane przy planowaniu struktury wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652 i Nr 232, poz. 1970).

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2005/12/12, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 08:20:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 08:20:49 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:59:52 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 10:35:37 nowa pozycja