Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecina 2006

Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku

UCHWAŁA NR CXXXIV/346/2006
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

 1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
 2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
 3. Janusz Jarosz - Członek


pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

UzasadnienieInformacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2006 r.

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji na ogół są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr LX/1119/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego. Część objaśniająco-liczbowa informacji powinna zawierać informację o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§1 ust. 3 pkt 3 lit. g uchwały Nr LX/1119/06), która jest ujęta w części obowiązującej.

Szczegółowość informacji jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).
Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny:

 • dochody: 975 955 988 zł
 • wydatki: 1 121 740 176 zł
  • w tym majątkowe: 237 777 370 zł

Wykonanie (I p.):

 • dochody: 517 907 829 zł
 • wydatki: 457 814 816 zł
  • w tym majątkowe: 31 607 088 zł

Wykonanie %

 • dochody: 53,1
 • wydatki: 40,8
  • w tym majątkowe: 13,3

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikającymi z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
Rozliczenie półroczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż zostały wypracowane środki w wysokości 124 582 463 zł pozostające do wykorzystania w II półroczu. W ciągu I półrocza budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2005 r. w wysokości 83 478 818 zł.
Według danych statystycznych dług Miasta na koniec I półrocza 2006 r. wyniósł 243 735 770 zł, co stanowi 25% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Dane zawarte w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2006 r. w zakładach budżetowych Miasta na kwotę 2 208 849 zł.
Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652 i Nr 232, poz. 1970).
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.
Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Przewodniczący Składu Orzekającego Mieczysław Kus.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie/w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 08:24:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 08:24:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:59:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 10:08:46 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 09:48:33 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 11:01:38 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 10:36:08 nowa pozycja