Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Oceny Budżetu Miasta Szczecina 2006

Opinia RIO w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/008/2006
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 16 stycznia 2006 r.
 
w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty dłu­gu publicznego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach) Miasta Szczecin w 2006 r.
 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz art.172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Skład Orzeka­jący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
  1. Mieczysław Kus   - Przewodniczący
  2. Krystyna Goździk - Członek
  3. Janusz Jarosz - Członek
po rozpatrzeniu budżetu Miasta Szczecin na 2006 r. oraz załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego (wydatków nieznajdujących po­krycia w planowanych dochodach) oraz pozytywnie opiniuje prawidłowość prognozy kwoty długu publicznego na lata 2006-2033.

 


Budżet Miasta Szczecin został ustanowiony uchwałą Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 927 894 670 zł, wydatki w wysokości 1 046 452 140 zł oraz rozchody w wysokości 35 075 000 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawio­ne dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 118 557 470 zł (natomiast wskutek uwzględ­nienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki nieznajdujące pokrycia w plano­wanych dochodach w wysokości 153 632 470 zł). W uchwale wskazano, że źródłami pokry­cia deficytu i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą: emisja papierów wartościowych, pożyczki oraz wolne środki na rachunku bankowym budżetu.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Do budżetu została załączona prognoza długu publicznego Miasta sporządzona na la­ta 2006-2033, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz zobowiązania wynikające z wyemito­wanych papierów wartościowych. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w la­tach 2006-2008 dodatkowych zobowiązań, tj. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. W poszczególnych latach wymienione prognozowane dodatkowe zobowiązania (mające wpływ na wysokość długu publicznego) będą wynosiły: w 2006 r. - 106 120 370 zł, w 2007 r. - 104 837 657 zł oraz w 2008 r. - 35 512 00010 zł.

Z załączonej do budżetu prognozy długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2005 r. (pro­gnozowany) dług publiczny Miasta, wynosił 260 696 024 zł. Harmonogram spłaty nominal­nej kwoty długu: w 2006 r. - 35 075 000 zł, w 2007 r. - 70 720 370 zł, w 2008 r. -55 087 657 zł, w 2009 r. - 33 523 324 zł, w 2010 r. - 29 380 188 zł, w2011r. -37 033 963 zł, w 2012 r. 27 033 963 zł, w 2013 r. - 23 783 963 zł, w 2014 r. -5 481 563 zł, w 2015 r. - 5 481 563 zł, w 2016 r. - 5 481 563 zł, w 2017 r. - 5 481 563 zł, w 2018 r. - 5 481 563 zł, w 2019 r. - 5 481 563 zł, w 2020 r. - 2 638 240 zł, w 2021 r. - 0 zł, w 2022 r. - 0 zł, w 2023 r. - 0 zł, w 2024 r. - 0 zł, w 2025 r. - 0 zł, w 2026 r. - 0 zł, w 2027 r. -  0 zł, w 2028 r. - 10 000 000 zł, w 2029 r. - 30 000 000 zł, w 2030 r. - 30 000 000 zł, w 2031 r. 30 000 000 zł, w 2032 r. - 30 000 000 zł oraz w 2033 r. - 30 000 000 zł.

Uwzględniając wyżej wymienione kwoty spłat zadłużenia oraz prognozowane w la­tach 2006-2008 r. zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji komunalnych i ich spłatę w latach następnych, dług publiczny na koniec każdego roku objętego prognozą bę­dzie wynosił: w 2006 r. - 331 741 394 zł, w 2007 r. - 365 858 681 zł, w 2008 r. - 346 283 024 zł, w 2009 r. - 312 759 700 zł, w 2010 r. - 283 379 511 zł, w 2011 r. - 246 345 548 zł, w 2012 r. - 219 311 584 zł, w 2013 r. - 195 527 621 zł, w 2014 r. - 190 046 057 zł, w 2015 r. - 184 564 494 zł, w 2016 r. - 179 082 930 zł, w 2017 r. - 173 601 367 zł, w 2018 r. 168 119 803 zł, w 2019 r. - 162 638 240 zł, w 2020 r. -160 000 000 zł, w 2021 r. - 160 000 000 zł, w 2022 r. - 160 000 000 zł, w 2023 r. -160 000 000 zł, w 2024 r. - 160 000 000 zł, w 2025 r. - 160 000 000 zł, w 2026 r. -160 000 000 zł, w 2027 r. - 160 000 000 zł, w 2028 r. 150 000 000 zł, w 2029 r. - 120 000 000 zł, w 2030 r. 90 000 000 zł, w 2031 r. - 60 000 000 zł, w 2032 r. - 30 000 000 zł oraz w 2033 r. - 0 zł (w 2033 r. zaplanowano spłatę ostatniej raty długu).

W przedłożonej prognozie długu publicznego uwzględniono przewidywane wykona­nie dochodów budżetowych w poszczególnych latach objętych obciążeniem Miasta wyżej wymienionym długiem publicznym. Wielkość prognozowanych dochodów w kolejnych la­tach do 2033 r. nie daje podstawy do opinii o nierealnym planowaniu dochodów.

Zgodnie z art. 169 i 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, roczne obciążenie budżetu z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowią­zań z tytułu zaciągniętego długu publicznego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% prognozowa­nych dochodów budżetowych, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wymienionych ograniczeń nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym fundu­szami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Z powyższych danych o kwocie długu publicznego Miasta w latach 2006-2033 wyni­ka, iż łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił: w 2006 r. - 35,8% w 2007 r. - 35,8%, w 2008 r. - 34,6%, w 2009 r. - 34,2%, w 2010 r. - 32,7%, w 2011 r. - 29,1%, w 2012 r. - 25,9%, w 2013 r. - 23,1%, w 2014 r. - 22,4%, w 2015 r. - 21,8%, w 2016 r. - 21,1%, w 2017 r. - 20,5%, w 2018 r. - 19,8%, w 2019 r. - 19,2%, w 2020 r. - 18,9%, w 2021 r. -18,9%, w 2022 r. - 18,9%, w 2023 r. - 18,9%, w 2024 r. - 18,9%, w 2025 r. - 18,9%, w 2026 r. - 18,9%, w 2027 r. - 18,9%, w 2028 r. - 17,7%, w 2029 r. - 14,2%, w 2030 r. -10,6%, w 2031 r. - 7,1%, w 2032 r. - 3,5% oraz w 2033 r. - 0%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego, prognozowanego zwiększenia zadłu­żenia w latach 2006-2008 oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych porę­czeń wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budże­towych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu bę­dzie wynosił: w 2006 r. - 5,9%, w 2007 r. - 8,9%, w 2008 r. - 7,3%, w 2009 r. - 5,6%, w 2010 r. - 5,2%, w 2011 r. - 5,9%, w 2012 r. - 4,5%, w 2013 r. - 4,0%, w 2014 r. - 1,7%, w 2015 r. - 1,7%, w 2016 r. - 1,6%, w 2017 r. - 1,6%, w 2018 r. - 1,6%, w 2019 r. - 1,5%, w 2020 r. - 1,2%, w 2021 r. - 0,9%, w 2022 r. - 0,9%, w 2023 r. - 0,9%, w 2024 r. - 0,9%, w 2025 r. - 0,9%, w 2026 r. - 0,9%, w 2027 r. - 0,9%, w 2028 r. - 2,0%, w 2029 r. - 4,3%, w 2030 r. - 4,2%, w 2031 r. - 4,0%, w 2032 r. - 3,9% oraz w 2033 r. - 3,7%.

Planowany przez Miasto deficyt budżetowy w wysokości 118 557 470 zł oraz wydat­ki w wysokości 153 632 470 zł nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach na 2006 rok, ze względów formalnych, są możliwe do sfinansowania emisją papierów wartościo­wych, pożyczkami oraz wolnymi środki na rachunku bankowym budżetu.

Zadłużenie Miasta Szczecin prognozowane na łata 2006-2033, zgodnie żart. 169 i 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

 

 


Uzasadnienie

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/01/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2023/04/20 08:16:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2023/04/20 08:16:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:58:21 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:33:43 nowa pozycja