Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 234/09 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie

Data podpisania: 2009/05/29

Data wejścia w życie: 2009/05/29ZARZĄDZENIE NR 234/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 maja 2009r.

w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” 
w Szczecinie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie w składzie:

Przewodniczący
1) Beniamin Chochulski - Zastępca Prezydenta Miasta

Członkowie:
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta
3) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
4) Dariusz Matejski - p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sekretarz:
Anetta Kieszkowska - Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym.


§ 2. Zadaniem Komisji ds. naboru jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Szczecinie.

§ 3. Szczegółowe zasady, metody i techniki naboru określa Regulamin pracy komisji
ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, stanowiący załącznik Nr 4 do procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 127/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/06/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2009/06/04 09:34:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2009/06/04 09:34:21 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2009/06/04 09:33:45 nowa pozycja