Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 598/09 w sprawie powołania Zespołu ds. wspólpracy transgranicznej

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE NR 598/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy transgranicznej.


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Powołuję Zespół ds. współpracy transgranicznej zwany dalej Zespołem, w składzie :

Przewodniczący :
1) Daniel Wacinkiewicz - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,

Członkowie :
2) Lidia Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty,
3) Agnieszka Hofman - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty,
4) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
5) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków,
6) Robert Szych - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki,
7) Małgorzata Borzuchowska - Kierownik Referatu w Wydziale Sportu i Turystyki,
8) Jakub Kujath - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
9) Alicja Grochecka - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10) Elżbieta Głowacka - Zastępca Dyrektora w Wydziale Urbanistyki
i Administracji Budowlanej,
11) Jerzy Raducha - Kierownik Biura ds. Morskich,
12) Zbigniew Stasiów - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta,
13) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Wydziale Rozwoju Miasta,
14) Andrzej Durka - Kierownik Referatu w Wydziale Rozwoju Miasta,
15) Piotr Wachowicz - Dyrektor Biura Promocji i Informacji,
16) Łukasz Pundyk - Zastępca Dyrektora w Biurze Budżetu i Funduszy
Pomocowych,
17) Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
18) Marek Sztark - Dyrektor „Szczecin 2016”,
19) Marek Tałasiewicz - Doradca Prezydenta Miasta,
20) Krzysztof Michalski - Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego
Miasta,
21) Patryk Ceran - Kierownik Referatu w Biurze Prezydenta Miasta,
22) Urszula Berlińska - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,
23) Andrzej Kotula - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta.
2. W ramach Zespołu zostaną utworzone grupy robocze w następujących obszarach :
1) młodzież/edukacja,
2) kultura,
3) turystyka,
4) gospodarka,
5) planowanie przestrzenne/komunikacja.
3. Skład grup roboczych, o których mowa w ust. 2 zostanie określony przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Spotkania Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb nie mniej jednak niż raz na kwartał.
5. Spotkania z partnerami zagranicznymi odbywać się będą według ustalonego przez Przewodniczącego Zespołu kalendarza spotkań.

§ 2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 należy prowadzenie skoordynowanej polityki Urzędu Miasta Szczecin w zakresie współpracy transgranicznej oraz wzmocnienie kompetencji interkulturalnych pracowników Urzędu Miasta, przygotowanie harmonogramu działań Zespołu, a w szczególności podejmowanie działań w zakresie :
1) kreowania głównych kierunków polityki transgranicznej miasta,
2) identyfikacji obszarów tematycznych, wyzwań i potencjałów o znaczeniu transgranicznym,
3) wspierania aktywności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie współpracy transgranicznej,
4) stworzenia platformy współpracy w obszarze transgranicznym zmierzającej do identyfikacji i realizacji wspólnych projektów finansowanych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych Programów Pomocowych,
5) poprawy efektywności absorpcji środków finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych Programów Pomocowych,
6) współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie działalności projektowej na pograniczu.

§ 3. Obsługę organizacyjno – biurową Zespołu zapewnia Dyrektor Biura Prezydenta Miasta.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych do zapewnienia :
1) informacji o dostępnych środkach finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
2) informacji o wymogach formalnych i terminach składania aplikacji,
3) organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu pozyskiwania środków finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
4) kontroli formalnej oraz składania wniosków do odpowiedniej Instytucji Wdrażającej,
5) rozliczenia projektów we współpracy z zaangażowanymi wydziałami/biurami Urzędu.

§ 5. Do prac Zespołu w zależności od potrzeb mogą zostać powołani przedstawiciele innych wydziałów/biur Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/12/21, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/12/23 15:19:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/12/23 15:19:36 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/12/23 15:18:21 nowa pozycja