Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 598/09 w sprawie powołania Zespołu ds. wspólpracy transgranicznej

Data podpisania: 2009/12/21

Data wejścia w życie: 2009/12/21


ZARZĄDZENIE NR 598/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy transgranicznej.


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Powołuję Zespół ds. współpracy transgranicznej zwany dalej Zespołem, w składzie :

Przewodniczący :
1) Daniel Wacinkiewicz - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,

Członkowie :
2) Lidia Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty,
3) Agnieszka Hofman - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty,
4) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
5) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków,
6) Robert Szych - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki,
7) Małgorzata Borzuchowska - Kierownik Referatu w Wydziale Sportu i Turystyki,
8) Jakub Kujath - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
9) Alicja Grochecka - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10) Elżbieta Głowacka - Zastępca Dyrektora w Wydziale Urbanistyki
i Administracji Budowlanej,
11) Jerzy Raducha - Kierownik Biura ds. Morskich,
12) Zbigniew Stasiów - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta,
13) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Wydziale Rozwoju Miasta,
14) Andrzej Durka - Kierownik Referatu w Wydziale Rozwoju Miasta,
15) Piotr Wachowicz - Dyrektor Biura Promocji i Informacji,
16) Łukasz Pundyk - Zastępca Dyrektora w Biurze Budżetu i Funduszy
Pomocowych,
17) Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
18) Marek Sztark - Dyrektor „Szczecin 2016”,
19) Marek Tałasiewicz - Doradca Prezydenta Miasta,
20) Krzysztof Michalski - Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego
Miasta,
21) Patryk Ceran - Kierownik Referatu w Biurze Prezydenta Miasta,
22) Urszula Berlińska - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,
23) Andrzej Kotula - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta.
2. W ramach Zespołu zostaną utworzone grupy robocze w następujących obszarach :
1) młodzież/edukacja,
2) kultura,
3) turystyka,
4) gospodarka,
5) planowanie przestrzenne/komunikacja.
3. Skład grup roboczych, o których mowa w ust. 2 zostanie określony przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Spotkania Zespołu odbywać się będą w zależności od potrzeb nie mniej jednak niż raz na kwartał.
5. Spotkania z partnerami zagranicznymi odbywać się będą według ustalonego przez Przewodniczącego Zespołu kalendarza spotkań.

§ 2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 należy prowadzenie skoordynowanej polityki Urzędu Miasta Szczecin w zakresie współpracy transgranicznej oraz wzmocnienie kompetencji interkulturalnych pracowników Urzędu Miasta, przygotowanie harmonogramu działań Zespołu, a w szczególności podejmowanie działań w zakresie :
1) kreowania głównych kierunków polityki transgranicznej miasta,
2) identyfikacji obszarów tematycznych, wyzwań i potencjałów o znaczeniu transgranicznym,
3) wspierania aktywności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie współpracy transgranicznej,
4) stworzenia platformy współpracy w obszarze transgranicznym zmierzającej do identyfikacji i realizacji wspólnych projektów finansowanych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych Programów Pomocowych,
5) poprawy efektywności absorpcji środków finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz innych Programów Pomocowych,
6) współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie działalności projektowej na pograniczu.

§ 3. Obsługę organizacyjno – biurową Zespołu zapewnia Dyrektor Biura Prezydenta Miasta.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektora Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych do zapewnienia :
1) informacji o dostępnych środkach finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
2) informacji o wymogach formalnych i terminach składania aplikacji,
3) organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu pozyskiwania środków finansowych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
4) kontroli formalnej oraz składania wniosków do odpowiedniej Instytucji Wdrażającej,
5) rozliczenia projektów we współpracy z zaangażowanymi wydziałami/biurami Urzędu.

§ 5. Do prac Zespołu w zależności od potrzeb mogą zostać powołani przedstawiciele innych wydziałów/biur Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/12/21, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/12/23 15:19:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/12/23 15:19:36 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/12/23 15:18:21 nowa pozycja