Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 127/09 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania: 2009/03/25

Data wejścia w życie: 2009/03/25


ZARZĄDZENIE NR 127/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w zw. z art.7 pkt 1 i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:


    § 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze – kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwaną dalej „procedurą”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

    § 2. Traci moc zarządzenie Nr 82/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/03/27 11:20:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/03/27 11:20:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/27 11:20:13 nowa pozycja