Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 285/06 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2006 r.

Data podpisania: 2006/05/30

Data wejścia w życie: 2006/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 285/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2006 r.

        Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r Nr 17 poz. 141,Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 3 ust. 1 i 5 Uchwały Nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym dla których Miasto Szczecin, nie jest organem prowadzącym , zmienionej Uchwałą Nr XXV/664/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, Uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na :

1) jednego ucznia w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w wysokości - 371,94 zł

2) jednego ucznia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie w wysokości - 370,87 zł

3) jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w wysokości - 283,97 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2006 r.

 


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 3 i 4 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat publicznych szkół , dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym. Kwoty dotacji dla tych szkół ustalono na podstawie §3 ust. 5 Uchwały nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Szczecin oraz budżetu Miasta Szczecina 2006 r. zatwierdzonego w dniu 19 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecina, zgodnie z kalkulacją:

1) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

a) budżet publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 55.340.803 zł
b) liczba uczniów w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 12.399
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 55.340.803 zł : 12.399 : 12 m-cy = 371,94 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w skali miesiąca 371,94 x 100 % = 371,94 zł

2) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM LICEUM IM. ŚW MAKSYMILIANA M. KOLBEGO

a) budżet publicznych liceów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 42.270.556 zł
b) liczba uczniów w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 9.498
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 42.270.556 zł : 9.498 : 12 m-cy = 370,87 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Liceum im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w skali miesiąca – 370,87 x 100 % = 370,87 zł

3) DOTACJA NA 1 UCZNIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PROWADZONEJ PRZY WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

a) budżet publicznej zasadniczej szkoły zawodowej (Zespół Szkół Rzemieślniczych) prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 1.741.281 zł
b) liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 511
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 1.741.281 zł : 511 : 12 m-cy = 283,97 zł
d) dotacja na jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzonej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w skali miesiąca - 283,97 x 100 % = 283,97 zł

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 10:00:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 10:00:08 nowa pozycja