Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 550/06 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/10/10

Data wejścia w życie: 2006/11/02


ZARZĄDZENIE NR 550/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 października 2006 r.

zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 10, poz. 707, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm.: zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., zarządzenie Nr 187/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2005 r., zarządzenie Nr 626/05 z dnia 16 listopada 2005 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Pracownikowi załatwiającemu sprawy służbowe na terenie miasta Szczecin poza gmachem Urzędu, wydaje się bilety jednorazowe (czasowe) na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Biletów, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się pracownikowi korzystającemu z transportu służbowego lub posiadającemu przyznany miesięczny limit kilometrów na przejazdy służbowe samochodem osobowym nie stanowiącym własności pracodawcy. 
    3. Wydawanie biletów, o których mowa w ust. 1, odbywa się w wydziale (jednostce równorzędnej), w której zatrudniony jest pracownik i powinno odpowiadać rzeczywistym potrzebom pracodawcy oraz korelować z zapisami wyjść służbowych pracowników w książce ewidencji nieobecności.”

2) w § 23:

a) w ust. 3 skreśla się wyrażenie: „z zastrzeżeniem ust. 7.”

b) skreśla się ust. 7.

3) Załącznik Nr 4 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

4) Załącznik Nr 5 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

5) w załączniku Nr 8 do Regulaminu pracy ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkoleniu wstępnemu ogólnemu – przed podjęciem pracy podlegają wszyscy nowo zatrudnieni w Urzędzie, w tym pracodawca oraz osoby kierujące zespołami pracowników, bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, stażyści, studenci i uczniowie odbywający praktyki w Urzędzie. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp, a w przypadku jego nieobecności przeprowadzenie szkolenia zleca się osobie posiadającej zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu ogólnego (posiadającej wymagane kwalifikacje i uprawnienia).”

    § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie zm.: zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., zarządzenie Nr 187/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2005 r., zarządzenie Nr 626/05 z dnia 16 listopada 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Traci moc zarządzenie Nr 18/92 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi, biletami na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz ograniczenia rozmów telefonicznych.

    § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany Regulaminu pracy. 
    2. Zmianę Regulaminu pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez dyrektorów wydziałów (kierowników jednostek równorzędnych) oraz kierownika Filii Urzędu zobowiązanych do zapoznania podległych im pracowników z przepisami zmiany Regulaminu pracy w terminie 2 dni od dnia doręczenia im zmiany Regulaminu.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/10/16, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/10/16 13:28:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/10/16 13:28:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/10/16 12:53:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/10/16 12:07:02 nowa pozycja