Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 610/06 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2006/11/15

Data wejścia w życie: 2006/11/15


ZARZĄDZENIE NR 610/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 listopada 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje : 


    § 1. W Zarządzeniu Nr 429/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 19 : 
    a) ust. 3 – 4 otrzymują brzmienie :

„3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta nie wymagają uzasadnień, z wyjątkiem zarządzeń wprowadzających zmiany. Uzasadnienie wymaga podpisania przez przygotowującego projekt zarządzenia.
4. Wszystkie projekty zarządzeń Prezydenta Miasta po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 17 zarządzenia należy przedkładać w Wydziale Organizacyjnym.”.

b) dodaje się ust. 5 – 8 w brzmieniu :

„5. Wydział Organizacyjny sprawdza przedłożone projekty zarządzeń, o których mowa w ust. 4, pod względem zgodności projektu z ustalonym wzorem oraz dokonania wymaganych uzgodnień w postaci paraf. Wydział Organizacyjny potwierdza zgodność projektu zarządzenia z ustalonymi wymogami w postaci parafy z datą.


6. W przypadku zarządzeń powołujących zespoły/komisje, przygotowujący projekt zarządzenia uzgadnia treść projektu zarządzenia ze wszystkimi dyrektorami wydziałów/kierownikami biur, których pracownicy wchodzą w skład zespołu/komisji w formie pisemnej lub w formie e-mail z wyznaczeniem terminu, którego przekroczenie będzie oznaczało brak uwag do treści projektu zarządzenia.

7. W przypadku zarządzeń, które mają charakter powtarzalny i regulują tę samą materię, nie jest wymagana każdorazowa parafa radcy prawnego zapewniającego obsługę prawną Wydziału lub Biura – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie świadczenia obsługi prawnej. Akceptacji podlega wyłącznie wzór projektu dotyczący danej kategorii spraw.


8. Wzory zarządzeń Prezydenta Miasta o charakterze powtarzalnym, o których mowa w ust. 7 podlegają publikacji w UMINECIE. Za umieszczenie wzoru zarządzenia w UMINECIE odpowiada projektodawca zarządzenia.”.

2) po § 19 dodaje się § 191 w brzmieniu :

„§ 191 Wielostronnicowe projekty uchwał Rady Miasta oraz projekty zarządzeń Prezydenta Miasta wymagają parafowania każdej ze stron przez przygotowującego dany projekt.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 429/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Małgorzata Szust, dnia: 2006/11/20 11:10:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Szust 2006/11/20 11:10:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2006/11/20 10:46:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2006/11/20 10:45:28 nowa pozycja