Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 196/06 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 i 2/51 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o.

Data podpisania: 2006/04/11

Data wejścia w życie: 2006/04/11


 

ZARZĄDZENIE NR 196/2006
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 i 2/51 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o. pod realizację inwestycji zgodnie z umową Nr WDGiP/04/U/2003 z 26 listopada 2003 r.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Katarzyna Hordejuk    –     Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości - Przewodniczący
2) Ilona Felsztyńska    –    Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości - Sekretarz
3) Magdalena Nowaczewska    –    Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Członek
4) Dorota Mencel–Senderowicz    –    Wydział Inwestycji Miejskich - Członek 

    § 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy przekazanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 o powierzchni 1.657 m2 i 2/51 o powierzchni 1.469 m2 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o. pod realizację inwestycji zgodnie z umową Nr WDGiP/04/U/2003 z 26 listopada 2003 r. 

    § 3. Nadzór na realizacja inwestycji o której mowa w § 2 będzie sprawował Wydział Inwestycji Miejskich. 

    § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów : Inwestycji Miejskich oraz Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy Nr WDGiP/04/U/2003 z dnia 26 listopada 2003 r., “Spółka Szafera” Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Powyższe wynika z Uchwały Nr XXV/656/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000r. w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin, tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 roku, na mocy której “Spółka Szafera” Sp. z o.o. uzyskała prawo do dzierżawy na okres 15 lat, terenu zamiennego położonego przy ul. Zawadzkiego w celu przeniesienia działalności targowiska zlokalizowanego obecnie przy ul. Szafera. 
    Realizując powyższe Zarząd Miasta podjął uchwałę Nr 519/02 z dnia 19 marca 2002r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie. W dniu 31 października 2002r. Zarząd Miasta podjął uchwałę Nr 2709/02, w której wyszczególnił inwestycje, jakie gmina Miasto Szczecin zrealizuje dla potrzeb targowiska. Prace te związane są z uzbrojeniem terenu pod budowę hali targowej poprzez doprowadzenie przyłączy zewnętrznych, a w szczególności:

a) przełożenie linii kablowych SN 1 = 2 x 150 m,
b) kabel zasilający NN 4 x YKY 1 x 240 1 = 360,
c) usunięcie kolizji linii oświetleniowych n + 7 sł.,
d) rozdzielnica elektr. pom. – rozdz. n = 1 kpl.
e) wymiana transformatora,
f) budowa szaletu publicznego i osłony śmietnikowej,
g) sieci wodno–kanalizacyjne w zakresie przyłączy zewnętrznych (doprowadzenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu handlowego) a także odwodnienie terenu wokół obiektu w obrębie działek, o których mowa w ust. 1
h) budowa chodników i pieszojezdni wokół obiektu (obejście wokół obiektu o szerokości 4,0 m oraz plac przed obiektem od strony ul. Zawadzkiego).

Zgodnie z zawartym w dniu 21 października 2005 r. porozumieniem pomiędzy Gminą, a “Spółka Szafera” Sp. z o.o. inwestorem dla całego zadania inwestycyjnego będzie Spółka. Gmina sfinansuje koszty związane z realizacją zakresu robót określonych w § 4 ust. 2 umowy dzierżawy Nr WDGiP/04/U/2003 z dnia 26 listopada 2003 r., wynikających z uchwały Zarządu Miasta Szczecina Nr 2709/02 z dnia 31 października 2002 r.
Od 2005 roku merytorycznym Wydziałem do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego jest Wydział Inwestycji Miejskich.

 


udostępnił: Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Hordejuk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:51:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:51:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:51:03 nowa pozycja