Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 106/06 w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 106/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury.

        Na podstawie § 31. ust. 1 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 178 z dn. 27 stycznia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu możliwości zasięgania opinii w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego powołana zostaje Prezydencka Rada Kultury.

    § 2. 1. Prezydencka Rada Kultury pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą. 
    2. Do szczególnych zadań Prezydenckiej Rady Kultury należy:
1) dokonywanie wyboru kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina i ich przedstawianie wraz z uzasadnieniem Prezydentowi Miasta Szczecin,
2) dokonywanie wyboru nominowanych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina oraz ich przedstawianie merytorycznej Komisji stałej Rady Miasta Szczecin,
3) opiniowanie kandydatów do stypendium twórczego Miasta Szczecin.

    § 3. 1. Udział w pracach Prezydenckiej Rady Kultury ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. W sytuacji powołania na członka Prezydenckiej Rady Kultury osoby spoza Szczecina możliwa jest refundacja kosztów podróży.

    § 4. 1. Skład osobowy Prezydenckiej Rady Kultury powoływany jest na czas określony, nie dłuższy niż okres kadencji Prezydenta Miasta powołującego ten skład. 
    2. Prezydent Miasta Szczecin powołuje skład osobowy Prezydenckiej Rady Kultury w trybie odrębnego zarządzenia. 
    3. Odwołanie ze składu osobowego członka Prezydenckiej Rady Kultury następuje w tym samym trybie. 
    4. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo zmiany składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury.

    § 5. Prezydencka Rada Kultury wyłania swojego Przewodniczącego w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

    § 6. Posiedzenia Prezydenckiej Rady Kultury zwoływane są przez Prezydenta Miasta Szczecin lub przez jego merytorycznego Zastępcę nie rzadziej niż dwa razy w roku.

    § 7. Obsługę kancelaryjno – biurową posiedzeń Prezydenckiej Rady Kultury zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

    § 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

    § 9. Traci moc Zarządzenie Nr 11/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29.01.1998 r. w sprawie Prezydenckiej Rady Kultury.

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:

Projekt niniejszego Zarządzenia powstał w celu powołania Prezydenckiej Rady Kultury, ponieważ dotychczasowa Prezydencka Rada Kultury utworzona została na czas określony w Zarządzeniu Nr 11/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 stycznia 1998 roku, tj. do 31 marca 1998 roku.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:28:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:28:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 12:03:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 10:59:39 nowa pozycja