Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 111/06 w sprawie przyjęcia na 2006 r. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE Nr 111/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia na 2006 r. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

        Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2006 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z zasadami zawartymi w:
1) Uchwale Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006 rok,
2) Uchwale Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określania zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami).
3) Uchwale Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (z późniejszymi zmianami).
4) Uchwale Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami).
5) Uchwale Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
6) Zarządzeniu Nr 645/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 111/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 1. Istotne działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006r. zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

1. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w 2006r. powinny kształtować się na poziomie określonym w budżecie Miasta na 2006r.
2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości o pow. ok. 100200 m2 w tym: 
    1) na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, o pow. ok. 41800 m2, 
    2) na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, o pow. ok. 46700 m2, 
    3) na cele budownictwa usługowego ok. 11700 m2. 
    4) Przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości o pow. ok. 40000 m2 na cele budownictwa usługowego.
3. Wydzierżawić lub kontynuować dzierżawę nieruchomości lub ich części wchodzących w skład zasobu zapewniając dotychczasowy poziom dochodów przy utrzymaniu ok. 5000 umów dzierżawy.
4. Regulować prawo do korzystania z bezumownie zajętych nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy.
5. Nabywać do zasobu gminy nieruchomości niezbędne dla realizacji przez gminę celów publicznych.
6. Wynajmować i kontynuować najem komunalnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (w tym garaży) zgodnie z przyjętymi zasadami zapewniając poziom dochodów określony w planach finansowych zakładów i jednostek budżetowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.
7. Prowadzić prywatyzację zasobu komunalnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (w tym garaży) zgodnie z przyjętymi zasadami zapewniając poziom dochodów na poziomie określonym w budżecie Miasta na 2006r.

§ 2. Pozostałe działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006r. zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

1. Gminne nieruchomości zabudowane zbędne dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz innych podmiotów przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu.
2. Nabywać do zasobu gminy nieruchomości, których nabycie uzasadnione jest słusznym interesem gminy oraz nieruchomości w wyniku rozwiązania zawartych na nie umów użytkowania wieczystego.
3. Kontynuować proces regulacji stanów prawnych w księgach wieczystych poprzez ujawnianie między innymi podziałów, scaleń oraz sukcesywne zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
4. Zagwarantować możliwość uzyskiwania stałego przewidywalnego dochodu do budżetu miasta w postaci opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości i w tym celu: 
    1) atrakcyjne nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele komercyjne oddawać w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste, 
    2) sukcesywne dokonywać aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w rozbiciu na trzy lata. Aktualizacja będzie powtarzać się cyklicznie – czyli dla wybranego rejonu będzie miała ona miejsce co trzy lata.
5. Nieruchomości komunalne niezbędne dla funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych przekazywane będą w trwały zarząd na wniosek jednostki.
6. Umożliwiona zostanie kontynuacja do lat 5, zawartych już z Gminą lub z trwałym zarządcą danej nieruchomości umów najmu na cele oświatowe na okres 3 lat lub dłużej nieruchomości zabudowanych lub ich części. W takim przypadku nie będą miały zastosowania zasady określone w Uchwale Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (zm. uchwała Nr XXVII/553/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004r., uchwała Nr XXVII/563/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 listopada 2004r., uchwała Nr XXXIX/741/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2005r.), oraz zasady określone w Uchwale Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. uchwała Nr XXVIII/571/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004r., uchwała Nr XLII/787/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005r., uchwała Nr XLV/865/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005r., uchwała Nr XLVII/895/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005r.).
7. Nieruchomości przeznaczone na cele oświatowe, będą mogły zostać w szczególności oddane w użytkowanie na cele oświatowe na okres 10-30 lat w przypadku gdy: 
    1) istnieje celowość prowadzenia określonego rodzaju działalności oświatowej ze względów społecznych, 
    2) prowadzona już jest działalność oświatowa, a jej charakter uzasadnia przekazanie nieruchomości w długoletnie użytkowanie, o ile spełnione są następujące kryteria: posiadanie uprawnień szkoły publicznej co najmniej 3 lata, brak zaległości finansowych względem Miasta, wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na cele oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty, pozytywna opinia działalności wydana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
8. Nieruchomości zabudowane, przekazane w 30-letnie nieodpłatne użytkowanie z przeznaczeniem na cele oświatowe – nie będą podlegać zmianie w zakresie stanu prawnego.
9. Nieruchomości przekazane w długoletnie użytkowanie nie będą podlegać prywatyzacji.
10. Nieruchomości komunalne nie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na realizację celów publicznych będą mogły być wykorzystane odpłatnie dla potrzeb ułożenia sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenia ścieków w przypadku konieczności wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci oraz ukształtowania terenu.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Mirosław Lisewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:02:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:02:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:32:27 nowa pozycja