Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 24/06 w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/01/12

Data wejścia w życie: 2006/01/12


 

ZARZĄDZENIE NR 24/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; zm. Nr 118, poz. 561; Nr 139, poz.647; Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 82, poz. 518; Nr 121, poz.770; z 1998 r. Nr 75, poz. 486; Nr 113, poz.717; z 2002 r. Nr 135, poz.1146; z 2003 r. Nr 213, poz. 2081) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; zm. Nr 100, poz. 1080; Nr 128, poz. 1405; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146; Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz.2407) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się “Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 140/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 stycznia 2006 r.

 

REGULAMIN GOSPODAROWANIA
ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINRozdział 1

Podstawa prawna

zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 

    § 1. 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335, Nr 118 poz. 561, Nr 139 poz. 647, Nr 147 poz. 686 z 1997 r. Nr 82 poz. 518, Nr 121 poz. 770 z 1998 r. Nr 75 poz. 486, Nr 113 poz. 717 z 2002 r. Nr 135 poz. 1146, z 2003 r. Nr 213 poz. 2081), - zwana dalej ustawą, 
    2. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, Nr 100 poz. 1080, Nr 128 poz. 1405, z 2002 r. Nr 135 poz. 1146, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz.2407), 
    3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z 1995 r. Nr 19 poz. 94 z 1997 r. Nr 134 poz. 889) 
    4. obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym “Monitor Polski" przed 20 lutego danego roku. 

    § 2. Podstawą gospodarowania środkami funduszu stanowi roczny plan rzeczowo finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje, formy działalności socjalnej organizowanej przez Urząd Miasta na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego w dalszej części regulaminu ZFŚS.


Rozdział 2

Postanowienia ogólne

    § 3. 1. Plan rzeczowo finansowy opracowuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
    2. Projekt rocznego planu rzeczowo finansowego i regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przygotowuje Wydział Obsługi Urzędu. 
    3. Decyzje w sprawie ulgowej usługi, lub świadczenia dofinansowanego z funduszu wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

    § 4. 1. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami o których mowa w art. 5 ustawy, podlega przekazaniu na rachunek ZFŚS w wysokościach i terminach określonych przepisami ustawy. 
    2. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
    3. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 

    § 5. Osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowej usługi socjalnej lub świadczenia dofinansowanego z ZFŚS jest zobowiązana złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu, w trybie i terminie określonych w dalszych postanowieniach regulaminu :
1) wypełniony wniosek o przyznanie usługi lub świadczenia, wg załączonego do regulaminu wzoru, stanowiącego załączniki 1 – 4 :
a) wniosek o dofinansowanie do kolonii, obozów – załącznik Nr 1
b) wniosek o dofinansowanie do wczasów zorganizowanych, indywidualnych, sanatorium – załącznik Nr 2
c) wniosek o dofinansowanie do zajęć sportowych – załącznik Nr 3
d) wniosek o przyznanie pożyczki – załącznik Nr 4
2) oświadczenie o wysokości dochodu brutto na osobę w rodzinie (przed potrąceniem składek ZUS, a po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu) wraz z zasiłkami, alimentami, rentami i innymi dochodami. W przypadku wątpliwości o prawdziwości złożonego oświadczenia Komisja Socjalna lub osoba naliczająca świadczenie socjalne ma prawo wglądu do dokumentów źródłowych, na podstawie których, osoba uprawniona złożyła oświadczenie. W przypadku odmowy przedłożenia takich dokumentów wniosek o świadczenie socjalne zostanie rozpatrzony negatywnie.
Wzór oświadczenia o dochodach rodziny stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu. 

    § 6. 1. Podstawą do wyliczenia wysokości pomocy socjalnej do różnych form wypoczynku oraz udzielania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi najniższe wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w dniu 1 stycznia każdego roku, zwane dalej “najniższym wynagrodzeniem “ . 
    2. Wysokość maksymalnej pomocy przyznawanej z funduszu stanowi równowartość najniższego wynagrodzenia przemnożonego przez obowiązujące wskaźniki, określone przez pracodawcę, zaokrąglone do pełnych złotych. 
    3. Przy ustalaniu dopłaty z funduszu do różnych form wypoczynku i innych świadczeń socjalnych przyjmuje się za podstawę ich koszt rzeczywisty. Maksymalny koszt pełno płatnych usług i świadczeń, od których będzie wyliczana dopłata z ZFŚS nie może jednak przekroczyć:
1) za 21-dniowe leczenie sanatoryjne - 8% najniższego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu w sanatorium,
2) za kolonie, obozy i zimowiska 10 % najniższego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu, nie więcej niż za 21 dni
3) za wczasy pracownicze (zorganizowane) 8 % najniższego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu na wczasach, nie więcej niż za 14 dni,
4) za wycieczki krajowe - 4 % najniższego wynagrodzenia za każdy dzień wycieczki,
5) ekwiwalent wypłacany osobie uprawnionej na wypoczynek organizowany we własnym zakresie - za okres urlopu - 14 dni kalendarzowych. 
    4. Osoby korzystające ze skierowań w cenie przewyższającej podany wyżej maksymalny koszt usług pełno płatnych, nadwyżkę pokrywają z własnych środków. 
    5. Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć :
1) na remont mieszkania - kwoty 6-krotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników,
2) na modernizację mieszkania, lub przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych kwoty 8-krotnego najmniejszego wynagrodzenia pracowników,
3) na zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne kwoty 10-krotnego najniższego wynagrodzenia pracowników. 
    6. Pomoc na cele, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 może być przyznana tylko jeden raz w czasie zatrudnienia osoby uprawnionej. W przypadku zatrudnienia w Urzędzie Miasta kilku członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pomoc na cele mieszkaniowe , wyżej wymienione może być udzielona w miarę posiadanych środków jednemu z uprawnionych członków rodziny, zwiększona o 50 %. 
    7. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 5 pkt 1 może być udzielona po spłacie poprzedniego zadłużenia. Wcześniejsza spłata zadłużenia od określonego w umowie pożyczki nie stanowi podstawy do skrócenia okresu oczekiwania na kolejną pożyczkę na ten cel. Wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po spłacie ostatniego zadłużenia. 

    § 7. 1. Konkretne kwoty dopłat do usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej, socjalnej i rzeczowej przyznawanych z tytułu szczególnie trudnej sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej ogłasza każdorazowo pracodawca w zarządzeniu wprowadzającym regulamin gospodarowania ZFŚS, lub zmieniającym niektóre postanowienia tego regulaminu . 
    2. Urząd Miasta nie może dochodzić zwrotu udzielonej pomocy bezzwrotnej lub kwoty umorzonej pożyczki na cele mieszkaniowe od osoby uprawnionej, która spełniła wszystkie warunki określone w umowie , a następnie rozwiązała umowę o pracę. 
    3. Urząd Miasta nie może zmieniać warunków spłaty pożyczek określonych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami, chyba że wymagają tego przepisy normujące działalność socjalną.


Rozdział 3

Przeznaczenie funduszu

    § 8. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z funduszu w różnych formach działalności socjalnej, a zwłaszcza na:
1) krajowe wczasy pracownicze, wczasy rodzinne wczasy profilaktyczno-lecznicze,
2) krajowe wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osoby uprawnione.
3) krajowy wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska wczasy lecznicze i sanatoria, wyjazdy klimatyczne, tzw. zielone szkoły),
4) wypoczynek organizowany we własnym zakresie przez osobę uprawnioną, potwierdzony jej oświadczeniem i kartą urlopową,
5) działalność kulturalno-oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na te imprezy,
6) wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zloty, rajdy itp.). 

    § 9. Środki funduszu są przeznaczone także na udzielanie osobom uprawnionym pomocy socjalnej, rzeczowej i finansowej, a także pożyczek na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w dalszej części niniejszego regulaminu i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą.


Rozdział 4

Osoby uprawnione do ulgowych świadczeń socjalnych

    § 10. 1. Uprawnionymi do korzystania z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:
1) pracownicy zatrudnieni bez względu na wymiar czasu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania – na czas określony i nieokreślony,
2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
3) emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu Miasta, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
4) członkowie rodzin osób uprawnionych. 
    2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 regulaminu zalicza się:
1) współmałżonków,
2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli kontynuują naukę do czasu ukończenia szkoły nie dłużej jednak niż 25 lat – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki,
3) osoby wymienione w pkt 2 grupy całkowicie niezdolne do pracy i uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego bez względu na wiek. 
    3. Uprawnia się także do korzystania z Funduszu członków rodziny po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku – emerycie i renciście, jeżeli byli na ich utrzymaniu i spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej lub otrzymują taką rentę.


Rozdział 5

Ogólne zasady przyznawania ulgowych świadczeń

    § 11. 1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłaty wówczas gdy się o nią ubiegały, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. 
    2. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę lub pomoc socjalną z funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty lub świadczenia jest ostateczna. 
    3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z funduszu, przedłożyła nieprawdziwy dokument, lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z funduszu przez kolejne trzy lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może przyznać jedynie niektóre świadczenia dzieciom tej osoby. 

    § 12. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego im ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie, jest karta urlopowa wystawiona na co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wymóg ten nie dotyczy emerytów i rencistów objętych opieką socjalną Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin uprawnionych do korzystania z funduszu. 

    § 13. 1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, dotyczy to również pomocy na cele mieszkaniowe . 
    2. Osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej mogą uzyskać pomoc bezzwrotną (zapomogę) w maksymalnej wysokości przewidzianej w regulaminie oraz maksymalne dopłaty do wszystkich rodzajów usług i świadczeń organizowanych przez Urząd Miasta . 

    § 14. 1. Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. 
    2. Dopłaty z ZFŚS przewidziane w regulaminie są przyznawane raz w roku z wyjątkiem wypadków losowych. 
    3. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe określono w niniejszym regulaminie w § 6 ust. 5 pkt 1 - 3.


Rozdział 6

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych

    § 15. 1. Dofinansowanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych osobom uprawnionym obejmuje:
1) w zakresie wypoczynku - zgodnie z tabelami dopłat stanowiącymi załącznik Nr 6 do regulaminu:

a) dofinansowanie do wczasów zorganizowanych, profilaktycznych, leczenia sanatoryjnego otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku, wraz z fakturą/rachunkiem potwierdzającą korzystanie z wypoczynku. Dokument potwierdzający pobyt musi zawierać czas i miejsce trwania wypoczynku oraz koszt przypadający na jedną osobę. Przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci do lat 18, do dokumentów potwierdzających pobyt wystawianych przez inne instytucje niż biura podróży, związek harcerstwa polskiego i szkoły należy dołączyć poświadczenie, iż podmiot wystawiający dokument ma uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie. W przeciwnym wypadku naliczone dofinansowanie do wypoczynku będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca określa maksymalne kwoty od których naliczane jest dofinansowanie za czas trwania wypoczynku, zgodnie z tabelą, w przypadku, gdy koszt jest niższy od określonej kwoty maksymalnej, dofinansowanie nalicza się od kwoty rzeczywistej.

b) dofinansowanie do kolonii letnich, zimowisk, obozów młodzieżowych, pobytu w „zielonych szkołach”, otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku, wraz z fakturą/rachunkiem potwierdzającą korzystanie z wypoczynku. Dokument potwierdzający pobyt musi zawierać czas i miejsce trwania wypoczynku oraz koszt. Przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci do lat 18, do dokumentów potwierdzających pobyt wystawianych przez inne instytucje niż biura podróży, związek harcerstwa polskiego i szkoły należy dołączyć poświadczenie, iż podmiot wystawiający dokument ma uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie. W przeciwnym wypadku naliczone dofinansowanie do wypoczynku będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca określa maksymalne kwoty od których naliczane jest dofinansowanie za czas trwania wypoczynku, zgodnie z tabelą, w przypadku, gdy koszt jest niższy od określonej kwoty maksymalnej, dofinansowanie nalicza się od kwoty rzeczywistej.

c) wypłata ekwiwalentu na wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, otrzymuje osoba uprawniona na podstawie złożonego wniosku. Podstawą wypłaty jest potwierdzenie na wniosku pobytu na urlopie wypoczynkowym na co najmniej 14 dni kalendarzowych, w tym co najmniej 10 dni urlopu wypoczynkowego. Osoby nie spełniające tego wymogu, wniosek o wypłatę będą miały rozpatrzone negatywnie. Osoby samotnie mieszkające zobowiązane są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wysokość wypłacanego ekwiwalentu naliczana jest według stawek określonych w tabeli i niżej wymienionych wskaźników:
- pracownik - 100% określonych stawek za 1 dzień pobytu, nie więcej niż za 14 dni,
- współmałżonek :

  • 30% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, w przypadku statusu bezrobotnego (po załączeniu do wniosku zaświadczenia
  • 20% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi, (współmałżonkowie pracujący)

- dzieci :

  • do ukończenia 3 roku życia (wg daty dniowej) - 25% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi
  • powyżej 3 lat, do ukończenia 7 roku życia (wg daty dniowej) – 50% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi
  • powyżej 7 lat do ukończenia 25 lat (wg daty dniowej) – 70% ekwiwalentu przysługującego pracownikowi

Osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku zorganizowanego nie mogą otrzymać ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie i odwrotnie.

2) w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej - zgodnie z tabelami dopłat stanowiącymi załącznik Nr 6 do regulaminu
a) dopłaty do biletów wstępu do teatrów, oper, na występy estradowe, w wysokości zróżnicowanej określone w tabeli dopłat. Osoba uprawniona może zakupić jednorazowo dwa bilety nie więcej jednak niż 8 biletów ulgowych w ciągu roku,
b) dopłaty do krajowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w wysokości proporcjonalnej do dochodu i tabelą odpłatności stanowiącej załącznik do regulaminu,
c) dopłaty do jednodniowych organizowanych przez Urząd Miasta wycieczek rekreacyjnych (grzybobranie, festyny, majówki) nie częściej niż 2 razy w roku dla jednego uprawnionego w wysokości 40% kosztu wycieczki,
3) Inne świadczenia socjalne.

    2. Pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana pracownikom lub emerytom i rencistom uprawnionym do korzystania z funduszu w maksymalnej wysokości w ciągu roku:
1) jako zapomogi losowe, w wysokości określonej w załączniku Nr 7 do niniejszego regulaminu, w przypadku: indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar mieszkania/domu, napad z pobiciem), klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby (trwającej powyżej 40 dni) lub śmierci - w wysokości do 2-krotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, wypłacanego osobie uprawnionej, której dochód nie przekracza 100% najniższego wynagrodzenia pracowników i 1 krotnego tego wynagrodzenia wypłacanego pozostałym osobom uprawnionym. Wymagane dokumenty:
a) wniosek pracownika,
b) oświadczenie o dochodach,
c) dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (protokół policji, straży pożarnej, oświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie, akt zgonu) W przypadku śmierci teścia/teściowej należy dołączyć aktualny akt małżeństwa, a w przypadku śmierci rodziców kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego nazwisko panieńskie.
O pomoc w formie zapomogi losowej osoba uprawniona może ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia losowego.

2) szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej:
a) jako zapomogi socjalne, w wysokości określonej w załączniku Nr 8 do niniejszego regulaminu, przyznawane jednorazowo lub okresowo, w wysokości do 100% najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników, osobom uprawnionym, których dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 100% najniższego wynagrodzenia i w wysokości do 150% najniższego wynagrodzenia osobom uprawnionym, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 100% najniższego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:
- wniosek osoby uprawnionej,
- oświadczenie o dochodach,
- w przypadku członka rodziny będącego osobą bezrobotną – potwierdzenie tego statusu,
- w sytuacji występowania osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, nie będących jednocześnie członkami rodziny uprawnionymi do korzystania ze świadczeń – potwierdzenie o wspólnym zameldowaniu,
- inne dokumenty potwierdzające opisywaną sytuację,

W wyjątkowych sytuacjach, Komisja może zwrócić się do osoby występującej o przyznanie pomocy o udokumentowanie oświadczenia o dochodach. Odmowa dostarczenia takich dokumentów spowoduje rozpatrzenie prośby negatywnie.
b) pomocy rzeczowej w formie bonów towarowych po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.


Rozdział 7

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

    § 16. 1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie, na warunkach i w wysokości określonej w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału, 
    2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach pomocy zwrotnej (pożyczki). 
    3. Pożyczki udzielane w kwocie przekraczającej 50% wynagrodzenia pożyczkobiorcy wymagają poręczenia. 
    4. Pożyczka udzielona na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne i modernizację oraz przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych podlega wypłacie w dwóch ratach:
1) po przyznaniu pomocy zwrotnej - 50% przyznanej kwoty
2) po przedstawieniu rachunków na wykorzystanie pierwszej raty, pozostała kwota pomocy zwrotnej . 
    5. Pożyczka o której mowa w pkt.4 może być wypłacona w jednej kwocie, jeżeli w chwili przyznania takiej pomocy osoba uprawniona udokumentuje wydatkowanie 50% przyznanej kwoty na cele mieszkaniowe. 
    6. Spłata przyznanej pomocy jest rozłożona na 24 raty i podlega oprocentowaniu w wysokości:
1) 2% w stosunku rocznym – pożyczki na remont mieszkania,
2) 3% w stosunku rocznym – pożyczki na modernizację i pożyczki na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pożyczki na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne.

    § 17. 1. Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego istnieje możliwość zawieszenia lub wydłużenia okresu spłaty. Jest to uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz warunków mieszkaniowych pożyczkobiorcy, Decyzję w tej sprawie podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych, dysponent środków ZFŚS w Urzędzie Miasta. 
    2. Zawieszenie spłaty pożyczki lub wydłużenia czasu spłaty pożyczki może obejmować jedynie pożyczkobiorców legitymujących się niskim dochodem na osobę w rodzinie, poniżej najniższego wynagrodzenia lub trudnymi warunkami życiowymi. 
    3. Maksymalny termin spłaty pożyczki nie może przekroczyć 30 m-cy wraz z okresem zawieszenia spłaty. 
    4. Umorzenie całości lub części przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe może być zastosowane wobec:
1) pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny (dzieci, współmałżonek) nie są w stanie spłacić pozostałego zadłużenia – po przedłożeniu podania wraz z zaświadczeniami o wysokości osiąganych dochodów.
2) pożyczkobiorców, którzy przepracowali w Urzędzie Miasta co najmniej 5 lat a przyznana pomoc przeznaczona została na przystosowanie domu lub mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
    5. Osoby uprawnione (pożyczkobiorcy) ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek uzupełniony o oświadczenie pożyczkobiorcy dotyczące przeciętnego dochodu na osobę w jego rodzinie z okresu 3-miesięcy poprzedzającego okres złożenia wniosku.

    § 18. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe obejmuje :
1) modernizację i przystosowanie domu lub mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, po przedstawieniu dokumentacji zezwalającej i potwierdzającej przeprowadzanie prac modernizacyjnych lub adaptacyjnych,
2) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne, po przedstawieniu dokumentacji stwierdzającej wykonywanie prac,
3) remont zajmowanego mieszkania.

    § 19. 1. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie rzeczowo-finansowym. 
    2. Kwoty pomocy udzielanej z funduszu na poszczególne cele mieszkaniowe ogłasza pracodawca w zarządzeniu wprowadzającym regulamin lub zmieniającym tabele dopłat – załącznik Nr 9 do niniejszego regulaminu.

    § 20. 1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona osobie uprawnionej, która przepracowała w Urzędzie Miasta najmniej jeden rok, a miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 4-krotnego najniższego wynagrodzenia. Ograniczenie to nie dotyczy emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu Miasta.

    § 21. 1. Podstawą przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi umowa zawarta z osobą uprawnioną, w której określa się wysokość i charakter pomocy, warunki jej udzielenia, okres spłaty, ilość i wysokość rat, rodzaj zabezpieczenia spłaty. 
    2. Warunkiem podpisania umowy na pożyczkę przekraczającej 50% wynagrodzenia pożyczkobiorcy jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli będących pracownikami Urzędu Miasta zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, 
    3. Poręczycielami pożyczek udzielonych emerytom i rencistom, byłym pracownikom Urzędu Miasta mogą być również osoby będące byłymi pracownikami lub członkowie ich rodzin po udokumentowaniu zatrudnienia i osiąganych dochodów.

    § 22. 1. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika dyscypliny pracy i rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika,
2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.
3) rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na własną prośbę, z wyłączeniem osób przechodzących na emeryturę.
W pozostałych przypadkach rozwiązania stosunku pracy, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie o pożyczkę, po złożeniu zobowiązania o spłacie pozostałej części zadłużenia. 
    2. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na solidarnych poręczycieli. 
    3. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacie przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia można dochodzić od spadkobiercy zmarłego, można też ją umorzyć na ogólnie obowiązujących warunkach.


Rozdział 8

Priorytety w przyznawaniu świadczeń i warunki ich dofinansowywania z funduszu

    § 23. Dopłata do różnych form wypoczynku oraz pozostałych form pomocy z ZFŚS przysługuje w pierwszej kolejności:
1) osobom uprawnionym o szczególnie niskich dochodach.
2) osobom samotnie wychowującym dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne.
3) osobom utrzymującym dzieci. które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia oraz osobom wychowującym całkowicie lub częściowo osierocone dzieci.
4) inwalidom.
5) osobom, które w okresie ostatnich dwóch lat nie korzystały z żadnych dopłat z funduszu 

    § 24. Osoba uprawniona, która zrezygnuje z przydzielonego skierowania na wczasy lub kolonie w okresie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, a skierowanie nie zostanie wykorzystane przez inną osobę, zostanie obciążona kosztami poniesionymi przez organizatora. Wyjątek stanowią wypadki losowe.


Rozdział 9

Postanowienia uzupełniające i końcowe

    § 25. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej kolejności uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób, które z takiej usługi nie korzystały w roku poprzednim. 

    § 26. Warunki i zasady przyznawania świadczeń socjalnych oraz zasad ich dofinansowania z funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu osób uprawnionych. 

    § 27. 1. Postanowienia regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim pracownikom Urzędu Miasta zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów. 
    2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 
    3. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są : załączona tabela dopłat z funduszu do różnego rodzajów usług socjalnych, wzór umowy o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe i wzory dokumentacji socjalnej obowiązującej w Urzędzie Miasta. 
    4. W przypadku nie wykorzystania środków przewidzianych w rocznym planie rzeczowo finansowym określającym podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej istnieje możliwość przenoszenia tych środków na inne wydatki socjalne. 
    5. Wszystkie świadczenia socjalne realizowane będą w ramach posiadanych środków.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2006/08/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:06:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:06:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 14:04:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/01 10:56:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/01 10:09:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/01 09:32:01 nowa pozycja