Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 270/06 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego

Data podpisania: 2006/05/15

Data wejścia w życie: 2006/05/15


 

ZARZĄDZENIE NR 270/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego

        Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 82 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. W Statucie Audytu Wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Działalność stanowisk audytorów wewnętrznych koordynuje Dyrektor WKiAW”.

2) dodaje się §16 w brzmieniu:
“§16.1. Prezydent Miasta pełni kompetencje Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do jednostek podległych i nadzorowanych, z wyłączeniem wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym.
2. Kompetencje określone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawie zmiany warunków pracy audytora wewnętrznego,
2) przyjmowanie w terminie do:
a) końca marca każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
b) końca października każdego roku – planu audytu wewnętrznego na rok następny,
3) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie innych informacji dotyczących audytu wewnętrznego oraz kontroli finansowej w Mieście, w celu poprawy ich funkcjonowania.”

2. W Księdze procedur Audytu Wewnętrznego Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
“1) Ustawę z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)”

2) § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6) Zarządzenie Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.)”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
“§ 7.1. Audyt wewnętrzny to ogół działań obejmujących:
1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Mieście, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Prezydent Miasta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Miasta.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności:
1) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Mieście procedurami wewnętrznymi,
2) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
3) wiarygodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.”

4) w § 17 ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
“8) koordynuje pracę audytorów wewnętrznych.”

5) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1.W przypadku zadań audytowych wykonywanych przez więcej niż jednego audytora, Dyrektor WKiAW może wyznaczyć audytora kierującego zespołem audytowym”.

6) § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Numer porządkowy dokumentu roboczego zawiera oznaczenia wg wzoru: WKiAW/I/MW/0942/Y/ B – V/X, gdzie:
- WKiAW/I – oznaczenie Wydziału i stanowiska,
- MW – inicjały audytora sporządzającego dokument,
- 0942 – kategoria wynikająca z JRWA,
- Y – nr kolejny audytu,
- B – co oznacza rodzaj kartoteki (bieżąca),
- V – nr kolejny dokumentu w kartotece,
- X – rok, w którym przeprowadzany jest audyt.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 688/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Audytu Wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego, nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          


 


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zwana dalej uofp, wprowadziła pewne zmiany w rozdziale “Audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”. Jedną z istotniejszych jest przekazanie Prezydentowi Miasta Szczecin z dniem wejścia w życie uofp kompetencji Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do jednostek podsektora samorządowego (art. 62 ust. 5 uofp).
Uofp zawiera ponadto zmiany dotyczące definicji audytu wewnętrznego oraz objęcia audytorów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego ochroną trwałości stosunku pracy (wymagana jest zgoda Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego na rozwiązanie stosunku pracy).

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: Anna Dejk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 08:58:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 08:58:58 nowa pozycja