Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 190/06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin

Data podpisania: 2006/04/11

Data wejścia w życie: 2006/04/11


 

ZARZĄDZENIE NR 190/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 kwietnia 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin.

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art.23 ust.1 w związku z art. 4 pkt 9b1, art.25 ust.1, art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 460/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) §7 ust.7 otrzymuje brzmienie:
“7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Komisja Przetargowa nie rozstrzyga przetargu wnioskując do Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcy Prezydenta o jego ponowne ogłoszenie, przy czym przetarg może zostać przeprowadzony w każdej z form określonych w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu”.

2) W § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a , w brzmieniu:
“1a. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przeznaczeniu wadium na poczet ustanowionego w umowie zabezpieczenia przyszłych roszczeń gminy wynikających z umowy , do czasu złożenia przez osobę wygrywającą przetarg gwarancji określonych w warunkach przetargu a stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 460/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin nie ulegają zmianie. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom właściwych wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:54:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:54:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 11:20:10 nowa pozycja