Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 544/06 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

Data podpisania: 2006/10/09

Data wejścia w życie: 2006/10/09


 

ZARZĄDZENIE NR 544/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 października 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami .

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 8 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. osobom niepełnosprawnym z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym” .

2) W § 9 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3. Postanowienia zawarte w ust.1 i ust. 2 mają zastosowanie także, gdy do umowy przystąpi obok dotychczasowego najemcy jego małżonek.”

3) W § 12 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z opłat, o których mowa w § 11 pkt 1-2 i 5 zwolnione są osoby niepełnosprawne z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem ust.5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym” .

    § 2. 1. Do spraw zakończonych oraz wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. 
    2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami pozostają bez zmian.

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/10/09, odpowiedzialny/a: Renata Matusiak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/10/09 15:12:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/10/09 15:12:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/10/09 15:11:32 nowa pozycja