Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 108/06 w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 108/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

        Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r., nr 10 poz. 178) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustanawia się tytuł honorowy „Ambasador Szczecina” 

    § 2. Regulamin nadawania tytułu „Ambasador Szczecina” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się do realizacji Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. 

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 80/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 39/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 lutego 2003 r., Zarządzenie Nr 58/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 stycznia 2005r.) 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 108/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006 r.

 

Regulamin nadawania honorowego tytułu
„Ambasador Szczecina”


Rozdział I

Zasady nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Kapituły tytułu. 

    § 2. 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadawany jest raz w roku osobom fizycznym lub podmiotom prawnym, których osiągnięcia przyczyniły się do promocji Szczecina zarówno w kraju, jak i za granicą. 
    2. Tytuł przyznany zostaje w uznaniu szczególnych zasług dla promocji Szczecina za rok poprzedni. 

    § 3. 1. Uroczystość nadania honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina” odbywać się będzie podczas sesji Rady Miasta, której termin podany zostanie do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
    2. Laureat tytułu otrzyma okolicznościowy dyplom oraz ryngraf z herbem Miasta Szczecin. 
    3. Laureat tytułu „Ambasador Szczecina” zostanie ponadto wyróżniony poprzez zamieszczenie specjalnej informacji na miejskiej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rozdział II

Kapituła honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 4. Skład osobowy kapituły honorowego tytułu „Ambasador Miasta Szczecin”, zwanej dalej “Kapitułą”, powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia.

    § 5. 1. W skład Kapituły powołani zostają:

1) Przewodniczący Kapituły - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

Członkowie Kapituły:
2) byli Prezydenci Miasta Szczecin,
3) przedstawiciele szczecińskich mediów,
4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,
5) dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) dyrektor Wydziału Urzędu Miasta odpowiedzialnego za promocję Miasta Szczecin,
7) inne osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

    2. Szczegółowy tryb i zasady działania Kapituły określa Regulamin Kapituły uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin.
    3. Obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.


Rozdział III

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 6. Do zgłaszania kandydatur do tytułu „Ambasador Szczecina” uprawnieni są:
- indywidualni pełnoletni mieszkańcy Szczecina,
- instytucje publiczne,
- organizacje pozarządowe,
- związki i stowarzyszenia zawodowe,
- podmioty gospodarcze.

    § 7. 1. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu “Ambasador Szczecina” za rok poprzedni upływa z dniem 30 stycznia każdego roku. 
    2. Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin, faksem na numer 091 4245 – 650 lub pocztą elektroniczną na adres: kstoma@um.szczecin.pl 
    3. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www. szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin. 
    4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż formularze, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

    § 8. Wniosek Kapituły o nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” kierowany będzie do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niż do końca lutego każdego roku.


Rozdział IV

Odebranie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 9. Prezydent Miasta Szczecin może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły pozbawić laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” nadanego wyróżnienia w przypadku, gdy jego osiągnięcia wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta Szczecin. 

    § 10. Odebranie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” następuje w drodze głosowania Kapituły, a następnie odpowiedniego Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.

 

 


Uzasadnienie:

Celem zaproponowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zmian, jest przede wszystkim doprecyzowanie zapisów poprzedniego Zarządzenia w sprawie tytułu „Ambasador Szczecina”. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia przejrzystości procedury. Proponujemy również, aby zmienić skład Kapituły tytułu, ponieważ każdego roku zwiększa się liczba nagrodzonych tytułem „Ambasador Szczecina” i zdarzają się sytuacje kiedy połowa członków tejże Kapituły nie uczestniczyła w jej pracach. Podważa to prawomocność wyboru kandydatów do tytułu „Ambasador Szczecina” za rok ubiegły.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:30:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:19:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 12:08:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 11:57:02 nowa pozycja