Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 322/06 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2006/06/14

Data wejścia w życie: 2006/06/14


ZARZĄDZENIE NR 322/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 czerwca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. Ust.7 pkt. 6 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm.: Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r., Zarządzenie Nr 218/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2006 r.) otrzymuje brzmienie: "Jeżeli na dzień podpisania umowy o dofinansowanie, wartość netto planowanego remontu przekracza równowartość 6.000 euro, wybór wykonawcy robót winien nastąpić w trybie konkurencyjnego wyboru ofert. Przeliczenie wartości planowanego remontu winno nastąpić z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych." 
    2. Ust. 10 pkt.6 Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm.: Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r., Zarządzenie Nr 218/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2006 r.) otrzymuje brzmienie: "Jeżeli na dzień podpisania umowy o dofinansowanie, wartość netto planowanego remontu przekracza równowartość 6.000 euro, wybór wykonawcy robót winien nastąpić w trybie konkurencyjnego wyboru ofert. Przeliczenie wartości planowanego remontu winno nastąpić z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych."

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM, pozostają bez zmian.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/04/06, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/04/06 12:55:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/04/06 12:55:24 nowa pozycja