Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 123/06 w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarząd i innym podmiotom prowadz.dział.pożytku publ

Data podpisania: 2006/03/06

Data wejścia w życie: 2006/03/06


ZARZĄDZENIE NR 123/06

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 6 marca 2006 roku

w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 639/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia - Zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

WZORY TYPOWYCH FORMULARZY ZWIĄZANYCH ZE ZLECANIEMREALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA ORGANIZACJOM ORAZ PRZYDZIAŁU LOKALI KOMUNALNYCH ORGANIZACJOM:

 1. Wzór Uchwały intencyjnej Rady Załącznik Nr 1
 2. Wzór Karty obiegowej do oferty składanej z inicjatywy wnioskodawcy Załącznik Nr 2
 3. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja skrócona Załącznik Nr 3
 4. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja pełna Załącznik Nr 4
 5. Wzór Oświadczenia (do oferty) Załącznik Nr 5
 6. Wzór Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Opiniującej (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 6
 7. Wzór Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Opiniującej (zadania z Ustawy o PS) - Załącznik Nr 7
 8. Wzór Oświadczenia członka Komisji Konkursowej Załącznik Nr 8
 9. Wzór Ogłoszenia o posiedzeniu Komisji Załącznik Nr 9
 10. Wzór Regulaminu pracy Komisji Opiniującej Załącznik Nr 10
 11. Wzór Protokołu z prac Komisji Opiniującej Załącznik Nr 11
 12. Wzór Karty oceny oferty Załącznik Nr 12
 13. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 13
 14. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z Ustawy o PS) Załącznik Nr 14
 15. Wzór Oświadczenia (do umowy) Załącznik Nr 15
 16. Wzór Karty usług ... (do umowy) Załącznik Nr 16
 17. Wzór Wniosku o aneksowanie umowy zawartej na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS* Załącznik Nr 17
 18. Wzór Karty obiegowej do wniosku o aneksowanie umowy zawartej na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS*- Załącznik Nr 18
 19. Wzór Rozliczenia umowy Załącznik Nr 19
 20. Wzór Karty obiegowej do wniosku o przydział lokalu dla organizacji Załącznik Nr 20
 21. Wzór Sprawozdania z dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym Załącznik Nr 21
 22. Wzór Sprawozdania z innych form zlecanych zadań oraz pomocy finansowej i pozafinansowej, udzielonej organizacjom pozarządowym Załącznik Nr 22
 23. Wzór Sprawozdania z lokali komunalnych użytkowanych przez organizacje pozarządowe Załącznik Nr 23

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/18, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 11:22:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 11:22:32 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/18 12:07:02 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/18 09:10:06 nowa pozycja