Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 136/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data podpisania: 2008/03/27

Data wejścia w życie: 2008/03/27


ZARZĄDZENIE Nr 136/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

        Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) , w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592) z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

        § 1.1. Powołuje się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Miejskim Zespołem".
        2. Miejski Zespół jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Miasta Szczecin.

        § 2. 1. W skład Miejskiego Zespołu, jako stali członkowie wchodzą:
Przewodniczący:
    1) Prezydent Miasta Szczecin,
I Zastępca Przewodniczącego:
    2) Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za bezpieczne funkcjonowanie miasta,
II Zastępca Przewodniczącego:
    3) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin,
Członkowie:
    4) Komendant Miejski Policji w Szczecinie,
    5) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
    6) Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie,
    7) Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin,
    8) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
        2. W posiedzeniach Miejskiego Zespołu, na prawach członka, mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego:
    1) kierownicy zespolonych służb, inspekcji - Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie,
    2) organy administracji niezespolonej:
        a) Przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie,
        b) Przedstawiciel Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
        c) Przedstawiciel Izby Celnej w Szczecinie,
        d) Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
        e) Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
        f) Powiatowy Inspektor Weterynarii w Szczecinie,
    3) Przedstawiciel Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
    4) Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
    5) Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
    6) przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin
        a) Skarbnik Miasta,
        b) Dyrektor Wydziału Oświaty,
        c) Dyrektor Wydziału Obsługi,
        d) Dyrektor Wydziału Kultury,
        e) Rzecznik Prasowy,
        f) Kierownik Biura Prawnego,
       g) Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych.
        3. Przewodniczący lub osoba zastępująca Przewodniczącego, o której mowa w ust. 4 może zapraszać do udziału w posiedzeniach Miejskiego Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, poza wymienionymi w ust. 1 i 2.
        4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Miejskiego Zespołu kieruje I Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności II Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności osób, o których mowa jak wyżej, pracami Miejskiego Zespołu kieruje członek Miejskiego Zespołu, w którego właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji.
        5. Członkowie Miejskiego Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:
    1) Przewodniczący – inne osoby, posiadające wiedzę i kwalifikacje – zgodnie z zaistniałym zdarzeniem, 
    2) podmioty wymienione w: § 2 ust. 1 pkt 3-5, ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit.e, i pkt 4-5 oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin wymienieni w: § 2 ust. 1 pkt 2 i 6-7 oraz ust. 2 pkt 6 lit.a-d - swojego zastępcę,
    3) przedstawiciele podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit.a-d i ust. 2 pkt 3, oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin wymienieni w § 2 ust.2 pkt 6 lit. e-g, jeżeli podmiot ustalający przedstawiciela wyznaczy jednocześnie osobę go zastępującą.
        6. Siedzibą Miejskiego Zespołu jest Urząd Miasta Szczecin – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego                            przy ul. Grodzkiej 1-5.
        7. Sekretarza Miejskiego Zespołu wyznacza Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin, spośród pracowników wydziału.

        § 3. 1. Miejski Zespół podejmuje działania na planowanych posiedzeniach, zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta.
        2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki Miejski Zespół może zbierać się w trybie natychmiastowym, w miejscu i składzie określonym przez Przewodniczącego.
        3. W szczególnych okolicznościach, na polecenie Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, Miejski Zespół podejmuje działania w trybie ciągłym. Ciągłość pracy może być zapewniana przez osoby wyznaczone przez członków Miejskiego Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1-2. 
        4. Członkowie Miejskiego Zespołu, na żądanie Przewodniczącego, składają sprawozdania z wykonania zadań wynikających     z rocznego planu, o którym mowa w ust. 1, a także innych wykonywanych doraźnie.

        § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

        § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 388/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (zm. Zarządzenie Nr 249/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2004r.)

        § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2008/04/18, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2008/04/18 13:21:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 13:21:45 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 13:05:08 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 12:47:42 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 12:29:16 nowa pozycja